Meer Natuur voor Pittig Fruit

Meer natuur voor pittig fruit is een gezamenlijk project van fruittelers en natuur- en landschapsorganisaties binnen delen van Nederland en België. De uitvoering van het Zeeuwse deel (gemeente Borsele) wordt begeleid door Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Met Europese subsidie is het mogelijk maatregelen te nemen die de wilde bijenstand vergroot. Meer bijen betekent een grotere kans op een betere bestuiving. Een betere bestuiving van fruitbomen geeft een hogere opbrengst voor fruittelers.

akkerrand

Zonder bijen geen fruit

Er worden bij 15 fruittelers maatregelen getroffen om de biodiversiteit te verhogen en voor wilde bijen in het bijzonder. Tevens wordt voor de gemeente Borsele een gebiedsplan opgesteld, binnen het gebiedsplan worden maatregelen uitgevoerd t.b.v. wilde bijen.

 

Voedselbron

Aanplant van bloeiende struiken zorgt voor een voedselbron buiten de hoofdbloeitijd van fruitbomen. Hierdoor kunnen bijen over een langere periode nectar en stuifmeel vinden. Ook inzaaien van bloemranden en –velden met speciaal geselecteerde, voor bijen nuttige zaadmengsels, is niet alleen goed voor de bijenstand, maar verrijkt het landschap ook.

gelderse roos

Roodgatje

Het roodgatje foerageert op wilgen, schermbloemigen en vele andere planten. Aanplant van vroegbloeiende wilgen en inzaai van veldjes met geschikte kruiden zorgt ervoor dat deze bijensoort over een lange periode voldoende voedsel kan vinden. Ook voor nestgelegenheid moet gezorgd worden. Het roodgatje heeft zanderige grond nodig om nestgangen in te graven. Een berg zand of zavel op het erf kan daarom al een heel verschil uitmaken.

Voordeel van wilde bijen is ook dat vele soorten nog actief zijn als de temperaturen lager zijn en de lucht bewolk. Honingbijen laten het dan afweten.

roodgatje

Voor wie

Voor fruittelers:

Geselecteerde fruittelers kunnen subsidie krijgen op maatregelen die de stand van de wilde bijen verbetert. Maatregelen bestaan onder andere uit het ophangen van nestblokken, inzaaien van kruidenranden en aanplant van bloeiende inheemse struiken.

Voor particulieren in het buitengebied:

Op beperkte schaal kunnen ook particulieren in de omgeving van professionele boomgaarden meedoen in het project.  In dit geval gaat het voornamelijk om landschapsversterkende aanplant van bomen en struiken welke nut hebben voor wilde bijen.

Aanmelden en meer informatie:

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rudie Geus (rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl). De voorkeur gaat uit naar fruittelers en particulieren uit de gemeenten Borsele en Veere. Er is een brochure "Meer natuur voor pittig fruit" met daarin de resultaten en achtergronden.

Werkwijze

Uit de aanmeldingen worden allereerst de erven en fruitteeltbedrijven gekozen die binnen het voorkeursgebied liggen. De geselecteerde bedrijven en erven worden door een medewerker van Stichting Landschapsbeheer bezocht. Als blijkt dat de locatie geschikt is en de eigenaar wil maatregelen uitvoeren ten behoeve van de bijenstand dan een plan hiervoor uitgewerkt. Wel moet er aan enkele eisen worden voldaan. Een fruitteler moet minimaal 30 nestblokken in de boomgaard ophangen. Verder kan er gekozen worden uit aanplant van hagen, aanleg van nestheuvels, inzaai van bloemenveldjes en andere maatregelen.

bijenkast

Erf advies

Voor particulieren is het aantal gesubsidieerde mogelijkheden vele beperkter. Voordeel is wel dat ze gratis advies krijgen hun erf landschappelijk te versterken, waarbij een plan wordt gemaakt voor de wijze waarop dit het beste gedaan kan worden.

Van dit project profiteren niet alleen de fruitteelt en de wilde bijen, maar het landschap wordt ook weer mooier, en daarvan kan iedereen profiteren.

nestheuvel

Financiering:

Dit project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. De gemeente Borsele draagt bij in de kosten via het ‘uitvoeringsprogramma Biodiversiteit’. Ook de gemeente Veere en de Nationale postcode loterij dragen bij aan het project.

      

maaibeheer Bij of hommel bij struiken boomgaard grasbij nestheuvel infobord nestblok klavers

Brochure - Meer natuur voor pittig fruit

Veel gestelde vragen

Bijen en wespen hebben een grote voorliefde voor warme, zonbeschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Meer informatie

Gebruik van zaaizaad om een bloemrijke flora te verkrijgen en om insecten als vlinders en bijen te bevoordelen is populair en wint steeds meer terrein. Daarbij wordt de ingeschatte positieve bijdrage wel eens overdreven. Alsof het zaaien altijd garant staat voor het bevorderen van biodiversiteit. Inderdaad zijn er situaties waar het gebruik van bloemenzaad een heel goed resultaat heeft.Toch zijn er aan het inzetten van gebiedsvreemd zaaizaad ook flinke risico’s en nadelen. Daarom is het goed om, voordat de keuze wordt gemaakt om ergens zaaizaad in te brengen, eerst rekening te houden met deze aspecten. We proberen hieronder eerst een aantal van de risico’s en randvoorwaarden te beschrijven, waarna een overzicht gegeven wordt van de mogelijkheden van het gebruik van het zaaizaad.

Meer informatie

Of het nu gaat om het maken van een plan, het  planten van een boom of het herstellen van een toegangshek lijkt er op het eerste gezicht weinig perspectief, maar wanneer we alle projecten en regelingen eens nader bekijken, zien we toch nog aardig wat mogelijkheden.

Meer informatie