Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is een professionele organisatie die zich richt op beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap. Wij werken samen met vele bewoners van het buitengebied, overheden, natuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties, landbouworganisaties en ondernemers, organisaties op terrein cultuurhistorie, dorpsverenigingen, kerkgenootschappen, recreatieve en toeristische organisaties en ondernemers. Burgerparticipatie staat hoog in ons vaandel en veel werk wordt door onze vrijwilligers uitgevoerd. Centraal punt bij de activiteiten van SLZ is dat altijd samengewerkt wordt met anderen. Dat moet wel, want SLZ heeft zelf geen terreinen in eigendom, en streeft dat eigendom ook niet na.

Landelijk samenwerkingsverband

SLZ is aangesloten bij de landelijke koepel LandschappenNL (LNL). Hierbij wordt samengewerkt door 20 provinciale organisaties die staan voor natuur, landschap, erfgoed, en de betrokkenheid van mensen daarbij. In elke provincie is een Landschapsbeheer stichting en een provinciaal Landschap actief. In Zeeland is dat SLZ (Stichting Landschapsbeheer Zeeland) en HZL (Stichting Het Zeeuwse Landschap). In drie provincies (Noord-Holland, Overijssel en Brabant) zijn de Landschapsbeheer stichtingen en de provinciale Landschappen gefuseerd en vormen één sterke organisatie.

Landschappen NL

SLZ is aangemerkt als 'Goed Doel'

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger zijn tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel. In het verlengde daarvan wordt de term 'goed doel' gebruikt voor charitatieve instelling: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak.

CBF Keurmerk
 
CBF
SLZ heeft een CBF Keurmerk. Dit wil zeggen dat wij aan de strikte eisen van betrouwbaarheid en controleerbaarheid voldoen die gesteld worden door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aan fondsenwervende instellingen. Jaarlijks wordt er getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet.
Klik hier om ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

Het CBF streeft naar het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goededoelenorganisaties. Dat is belangrijk omdat zij een cruciale rol vervullen in de maatschappij. Goededoelen-organisaties financieren ontelbare zaken die niet altijd direct in geld zijn uit te drukken, maar die onmisbaar zijn voor het gezond functioneren van onze samenleving. Zie ook www.cbf.nl
 

Algemeen Nut Beogende Instelling
 

SLZ is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften gedaan aan SLZ aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Bij de belastingopgave van het betreffende jaar geef je de losse en vaste giften op. Boven een bepaalde drempelwaarde en tot een bepaald maximum ontvang je een bedrag terug van de belastingdienst.

Lees meer op: www.anbi.nl en www.schenken.nl

Gedragscodes en richtlijnen

SLZ onderschrijft de Code Goed Bestuur (de Code Wijffels), de Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving), en het CBF-keurmerk. SLZ werkt volgens de gedragscode Natuurbeheer en gedragscode Tijdelijke Natuur.

Documenten SLZ

Hieronder kunt u diverse documenten downloaden zoals ons jaarverslag met jaarrekening en beleidsplan, maar ook het protocol datalekken, huishoudelijk regelement, de redactieprocedure voor ons tijdschrift en onze statuten.