We vinden het belangrijk dat bewoners en bezoekers kunnen genieten van de Zeeuwse natuur. Én dat ze dat ook weten te vinden! Want Zeeland heeft meer te bieden dan prachtige stranden.
Samen met Provincie Zeeland en onze collega-organisaties werken we aan de natuurbeleving van het landschap in Zeeland en de promotie daarvan.

Samen met:

 • IVN Zeeland
 • Terra Maris
 • Nationaal Park Oosterschelde
 • Stichting Het Zeeuwse Landschap

én Provincie Zeeland

hebben we het samenwerkingsverband “De Zeeuwse Natuur” opgericht. 

Inmiddels zijn ook aangesloten:

 • Natuurmonumenten
 • Staatsbosbeheer
 • Geopark Schelde Delta
x

De Zeeuwse Natuur

Het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur draagt bij aan een Zeeland waar we in verbinding met natuur opgroeien. De Zeeuwse Natuur richt zich met name op educatie, bewustwording en beleving. 

Samen staan we voor een breed scala aan natuurgerichte activiteiten, kennis van natuur, beleving en educatie, inzet van groene vrijwilligers en meer – met ieder onze eigen focus en kracht. De partners blijven elkaar inspireren, informeren en maken daardoor optimaal gebruik van elkaars sterke punten.

Niet alleen samenwerking met elkaar, maar ook met partners buiten De Zeeuwse Natuur. Denk hierbij aan uitvoeringspartners zoals NME-centra, de Zeeuwse Milieufederatie, bedrijven, gemeenten, recreatieondernemers, woningbouwcorporaties etc.

Onze werkzaamheden hebben we ingedeeld in 5 groepen:

branding overleg DZN

1. Branding, bewustwording en bescherming

We willen de bekendheid en aantrekkingskracht van natuur & landschap bij inwoners en bezoekers verhogen. Dat doen we door:

 1. inwoners, toeristen en dagrecreanten bewust maken van de diversiteit in natuur en de aantrekkelijkheid in alle seizoenen én hen te activeren in de vorm van wandel- of fietsroutes of het bezoeken van een activiteit of excursie. Voorbeelden hiervan zijn de Altijd Open en de Ommetjescampagne.
 2. het maken van overzicht in het activiteitenaanbod van onze organisaties; je vindt deze op de website: www.natuurinzeeland.nl ,
 3. te zorgen dat bezoekers verspreid over heel Zeeland activiteiten en toegankelijkheid tot (niet-kwetsbare) gebieden hebben
 4. het actief betrekken van gastheren, ambassadeurs, vrijwilligers, etc. bij natuur & landschap
Natuurcampagne Altijd Open

2. Kind en natuur: Opgroeien en ontwikkelen in de Zeeuwse natuur

Door kinderen actief te laten zijn in de natuur, krijgen ze een beter begrip van de wereld om hen heen en leren ze van de natuur te houden. Dat doen we door:

 1. het ontwikkelen van lespakketten over natuur voor in de klas,
 2. het vergroten en ondersteunen van hulptroepen zoals natuurouders of gastdocenten,
 3. het realiseren van Zeeuwse Buitenlokalen, dit zijn locaties in de Zeeuwse natuur waar we een volledig lesprogramma gericht op de ter plaatse aanwezige natuur-, landschaps- en aardkundige waarden verzorgen.
 4. het vergroenen van schoolpleinen van het primair onderwijs.
schoolexcursie

3. Groene, gezonde leefomgeving: wonen en werken in de Zeeuwse natuur

Door in verbinding te zijn met de Zeeuwse natuur neemt de fysieke en mentale gezondheid toe. Natuur brengt mensen mentaal, emotioneel en fysiek meer in balans. We proberen dit te bevorderen door:

 1. over te brengen wat de natuur voor onze gezondheid en ons welbevinden kan doen, door promotie, natuuractiviteiten en lezingen, zoals bijvoorbeeld het Wandelnetwerk Zeeland en het jaarlijkse SLZ-Wandelevenement,
 2. te investeren in een toename van de biodiversiteit op het terrein of in de buurt van zorginstellingen (GGZ) door samen met cliënten te werken in natuur & landschap.
 3. ons in te zetten voor groene en biodiverse tuinen, wijken, zorginstellingen en bedrijventerreinen met advies en hulp.
schoolplein

4. Natuur en recreatie: genieten van én zorgen voor de Zeeuwse natuur

De Zeeuwse Natuur nodigt mensen uit om hun vrije tijd in de natuur door te brengen. Samen met partners uit het Zeeuwse recreatienetwerk werken we toe naar duurzame en natuur-inclusieve recreatie waarbij we mensen de schoonheid van de natuur laten bewonderen en tegelijkertijd de zorgzaamheid voor diezelfde natuur vergroten. We doen dit door:

 1. activeren, adviseren en ondersteunen van recreatieondernemers om de biodiversiteit op hun terrein te verhogen bijvoorbeeld door de inrichting aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten, door tegels te verwijderen, een poel te graven of inheemse bomen en struiken te planten.
 2. de recreatieondernemer te stimuleren tot meer natuurbeleving op zijn terrein, bijvoorbeeld door het aanbieden van een groen activiteitenaanbod, uitdagende speelnatuur of het koppelen van groene vrijwilligers aan recreatieondernemers. Zo gaan natuurwaarden, -educatie, -beleving en -spel steeds meer hand in hand.
bijen

5. Vrijwilligers: het groene goud van de Zeeuwse natuur

Groene vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Zeeuwse natuur. Elke organisatie heeft haar eigen vrijwilligers. Maar er zijn een aantal raakvlakken waarop we via De Zeeuwse Natuur hen gezamenlijk kunnen bedienen:  

 1. ondersteuning van vrijwilligers(groepen) zodat ze goed, veilig en gemakkelijk hun vrijwilligerswerk kunnen doen. Bijvoorbeeld alle aangesloten groene vrijwilligers kunnen gereedschap lenen bij SLZ via het
  digitale gereedschaps uitleensysteem
  Ook volgen de partners samen een aantal cursussen ter verbetering van het werken met vrijwilligers en het afstemmen met elkaar zodat de uitgangspunten voor iedere organisatie hetzelfde zijn.
 2. we onderzoeken hoe we organisatie-overstijgend de aangesloten vrijwilligers gezamenlijk kunnen waarderen op hun individuele interesses.
 3. we delen ons educatieve aanbod aan vrijwilligers en investeren we in gezamenlijke scholing waar dat passend is.
  Via LeerjeGroen kunnen de aangesloten vrijwilligers individueel online modules volgen welke zeker voor nieuwe vrijwilligers als basis goed kunnen dienen. Ook organiseren we extra bijeenkomsten zoals de basiscursus Landschap Lezen en jaarlijks de bijeenkomst Veilig Vrijwilligerswerk.
 4. we zoeken naar mogelijkheden om de vrijwilligers met elkaar én met de partnerorganisaties kennis te laten maken. Het actuele aanbod van alle groene vrijwilligersvacatures in Zeeland komt samen op de website www.natuurwerkzeeland.nl
wandel

Ambitie voor 2025

Onze gezamenlijke ambitie voor 2025 is helder: “inwoners én bezoekers bewust laten genieten van de karakteristieke natuur en landschappen in Zeeland”. Afgelopen jaren zijn hier al belangrijke stappen in gezet. Ook het plan voor 2023 is ambitieus. Wat en hoe lees je hier.

de zeeuwse natuur