Privacyverklaring
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) kan haar activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verwerken, waar we deze voor gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat de gegevens niet in verkeerde handen komen.

Welke persoonsgegevens gebruikt SLZ?
Welke persoonsgegevens we van u verwerken hangt van de situatie af. Een paar voorbeelden: als u deelneemt aan een cursus van SLZ vragen wij u naar uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Als u solliciteert bij SLZ dan ontvangen wij uw CV. Als u een abonnement bij ons afsluit dan vragen wij u naast NAW-gegevens ook om uw IBAN nummer. In elke situatie zorgen wij ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt zich tot enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens.

Waarvoor gebruikt SLZ uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SLZ verwerkt ten behoeve van:

  • Het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst
  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Het aangaan van een abonnement
  • Het deelnemen aan een project
  • Het geven van advies, het uitvoeren van werkzaamheden of het afleveren van goederen 
  • Het verwerken van betalingen of (onkosten)vergoedingen
  • Het informeren over activiteiten van SLZ

Hoe zorgt SLZ voor persoonsgegevens?
SLZ neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Ook in haar afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers, zoals bijvoorbeeld de drukker van ons magazine.  

Medewerkers van SLZ en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door SLZ vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe lang bewaart SLZ persoonsgegevens?
SLZ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die SLZ hanteert kan per doel verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?
U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook als u SLZ toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wilt intrekken.

Een klacht over de wijze waarop SLZ met (uw) persoonsgegevens omgaat kunt u indienen via ons Meldpunt Klachten
De ontvangen klachten worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
SLZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landschapsbeheer Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datalekken
Indien persoonsgegevens onbevoegd worden ingezien is er sprake van een incident en is er mogelijk sprake van een data-lek. Incidenten kunt u melden via info@landschapsbeheerzeeland.nl. Vanuit de wet ‘meldplicht datalekken’ is SLZ verplicht om een datalek te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. SLZ handelt data-lekken af conform het hiervoor geformuleerde beleid.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van functionele cookies en van analytische cookies die geen gevolgen hebben voor uw privacy.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die zorgen dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies onthouden instellingen ten behoeve van uw volgende bezoek en worden niet met derden gedeeld. 

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat het gebruik van de website wordt gemeten. Op basis van de statistieken die dit oplevert kunnen wij de website verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics privacy- en AVG-vriendelijk ingesteld. Zo wordt uw volledige IP-adres nadrukkelijk niet meegegeven, zodat de verzamelde gegevens niet aan u als persoon kunnen worden gelinkt.

Social media cookies
Zelf plaatsen we geen tracking cookies, maar het kan zijn dat er tijdens een bezoek aan onze website tracking cookies geplaatst worden door social media bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer wij een YouTube filmpje delen. Wanneer u op onze website een YouTube filmpje afspeelt kan YouTube cookies plaatsen om uw kijkgedrag te analyseren. Op het plaatsen van dit soort cookies hebben wij helaas geen invloed.     

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid? Stuur een mailtje naar info@landschapsbeheerzeeland.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatst gewijzigd: 22 juli 2021