• Op deze website, onder over ons, zijn de nadere gegevens van Stichting Landschapsbeheer Zeeland te vinden, waaronder e-mailadressen van alle medewerkers en de samenstelling van het  bestuur. 
   
 • Het beloningsbeleid van Stichting Landschapsbeheer Zeeland voor de medewerkers en directeur is gebaseerd op het volgen van de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel de Landschappen en voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
   
 • Bestuursleden zijn niet bezoldigd. Wel bestaat een facultatieve vergoeding van onkosten. Alle relevante nevenfuncties van de bestuursleden en de directeur zijn te vinden op deze website.
 • Een uitgebreid overzicht van de financiën van Stichting Landschapsbeheer Zeeland is te vinden in de laatste jaarrekening, die in combinatie van de controleverklaring van een onafhankelijke accountant, te vinden is op deze website. Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt volgens de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.
   
 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt met een protocol datalekken; dit document is op deze website te vinden.
   
 • Een beknopt overzicht van alle werkzaamheden van Stichting Landschapsbeheer Zeeland is terug te vinden in het jaarverslag; dit document  is op deze website te vinden.
   
 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland is bij de Kamer van Koophandel Middelburg geregistreerd onder nummer 41113806.