Het bestuur van SLZ bestaat uit zeven natuurlijke personen, die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk: voldoende binding hebben met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties; voldoende kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken; zoveel mogelijk de diverse provinciale regio’s vertegenwoordigen. 

Het bestuur wordt gevormd door:

Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter
Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter 2
Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter
Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Jo Timmers, secretaris
Jo Timmers, secretaris2
Jo Timmers, secretaris
René Ruisaard, penningmeester
René Ruisaard, penningmeester2
René Ruisaard, penningmeester
Mieke Bierens, bestuurslid
Mieke Bierens, bestuurslid2
Mieke Bierens, bestuurslid
Ada Overwater
Ada Overwater
Ada Overwater, bestuurslid
Thomas Collette
Thomas Collette
Thomas Collette, bestuurslid
Joan1
Joan2
Joan van der Velden, Directeur

Relevante nevenfuncties bestuursleden:

G.J. (Ger) van de Velde – de Wilde, voorzitter

 • Lid van comité van aanbeveling Stichting de Boei Goeree-Overflakkee 

M.A. (Rinus) van ’t Westeinde, vicevoorzitter (aandachtsgebied landbouw)

 • Agrarisch Ondernemer

 • Lid Provinciale Staten Zeeland
 • Voorzitter Poldernatuur Zeeland

 • Voorzitter Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland

 • Voorzitter OTMMZ (Oldtimer Trekker en Motorenclub Midden Zeeland)

 • Vicevoorzitter Boerennatuur

 • Diverse functies binnen NFO (fruitteelt)

J.F.A.M. (Jo) Timmers, secretaris (aandachtsgebied natuur/milieu)

 • Voorzitter natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen
 • Bestuurslid Stichting Boomkikkerfonds

 • Lid Lokale Aktie Groep LEADER Zeeuws-Vlaanderen

 • Consulent Stichting Duinbehoud

M.W. (René) Ruisaard, penningmeester

 • Accountant CapsNobel

 • Penningmeester Stichting FoodDelta Zeeland

 • Penningmeester Stichting Kinderzorg
 • Penningmeester Stichting Maatschappelijke Belangen

 • Penningmeester Stichting Zeeuwse Schouw Nummer 1

 • Lid Financiële Commissie Classis Delta

J. (Mieke) Bierens-Imanse, bestuurslid (aandachtsgebied: particuliere erfeigenaren)

A.C.J. (Ada) Overwater, bestuurslid (aandachtsgebied cultuurhistorie)

 • Voorzitter van de cliëntenraad van het verpleeghuis Cornelia, zorgaanbieder Allévo
 • Lid van de centrale cliëntenraad zorgaanbieder Allévo
 • Lid van de Regionale  Klachtencommissie Wvggz Zeeland

Th.M.S. (Thomas) Collette, bestuurslid (aandachtsgebied vrijwilligers/bewonersparticipatie)

 • Senior adviseur Rijkswaterstaat
 • Voorzitter Raad van advies Open Universiteit faculteit Natuurwetenschappen
 • Lid Raad van Advies Stichting het Zeeuwse Landschap

Directeur: J.A. (Joan) van der Velden

 • Directeur Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
 • Lid Stichting ZeeBra (namens SLZ)

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Aan bestuurders en gewezen bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Bestuurders ontvangen wel een vergoeding voor onkosten. Beloning personeel: Volgens cao Bos en Natuur - ondernemingsdeel 'de landschappen' wordt toegepast.

Zittingsduur
De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar, bestuursleden kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. Het opgestelde rooster van aftreden is zodanig ingericht dat continuïteit in het bestuur gegarandeerd is.

Aandachtsgebieden
Elke bestuurder heeft een eigen aandachtsgebied (zoals representatie, personeelszaken, financiën, cultuurhistorie, landbouw, overheden, vrijwilligerswerk). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en het beleidsplan, werkplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag vaststelt. Het bestuur ziet er op toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gerealiseerd binnen de vastgestelde financiële kaders. De directeur zorgt voor het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur.

Functieprofielen bestuur SLZ