Het bestuur van SLZ bestaat uit zeven natuurlijke personen, die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk: voldoende binding hebben met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties; voldoende kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken; zoveel mogelijk de diverse provinciale regio’s vertegenwoordigen. 

Het bestuur wordt gevormd door:

Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter
Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter 2
Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter
Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Jo Timmers, secretaris
Jo Timmers, secretaris2
Jo Timmers, secretaris
René Ruisaard, penningmeester
René Ruisaard, penningmeester2
René Ruisaard, penningmeester
Mieke Bierens, bestuurslid
Mieke Bierens, bestuurslid2
Mieke Bierens, bestuurslid
Ada Overwater, bestuurslid
Ada Overwater, bestuurslid
Ada Overwater, bestuurslid
Thomas Collette
Thomas Collette
Thomas Collette, bestuurslid
Joan van der Velden
Joan van der Velden
Joan van der Velden, Directeur

Relevante nevenfuncties bestuursleden:

Ger van de Velde – de Wilde: Burgemeester gemeente Tholen, Lid Raad van Advies, RTM museum Ouddorp, Lid van comité van aanbeveling Stichting de Boei Goeree-Overflakkee 

Rinus van ‘t Westeinde: Lid Provinciale Staten Zeeland, Voorzitter Poldernatuur Zeeland, Voorzitter Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland, Diverse functies binnen NFO (fruitteelt) en Vekabo (kampeerboeren)

Jo Timmers: Voorzitter natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen, Voorzitter IVN De Zeeuwse Delta, Bestuurslid Stichting Boomkikkerfonds, Lid Lokale Aktie Groep LEADER Zeeuws-Vlaanderen

René Ruisaard: Accountant CapsNobel, Penningmeester Stichting FoodDelta Zeeland, Penningmeester Stichting Kinderzorg, Penningmeester Stichting Maatschappelijke Belangen, Penningmeester Stichting Zeeuwse Schouw Nummer 1, Penningmeester Lionsclub Kapelle de Bevelanden

Mieke Bierens: geen relevante nevenfuncties

Ada Overwater: geen relevante nevenfuncties

Thomas Collette: Senior adviseur Rijkswaterstaat, Lid Raad van Advies Stichting het Zeeuwse Landschap, Bestuurslid stichting d’Aegen

Joan van der Velden: Bestuurslid (namens SLZ) Stichting ZeeBra

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Aan bestuurders en gewezen bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Bestuurders ontvangen wel een vergoeding voor onkosten. Beloning personeel: Volgens cao Bos en Natuur - ondernemingsdeel 'de landschappen' wordt toegepast.

Zittingsduur
De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar, bestuursleden kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. Het opgestelde rooster van aftreden is zodanig ingericht dat continuïteit in het bestuur gegarandeerd is.

Aandachtsgebieden
Elke bestuurder heeft een eigen aandachtsgebied (zoals representatie, personeelszaken, financiën, cultuurhistorie, landbouw, overheden, vrijwilligerswerk). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en het beleidsplan, werkplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag vaststelt. Het bestuur ziet er op toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gerealiseerd binnen de vastgestelde financiële kaders. De directeur zorgt voor het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur.

Functieprofielen bestuur SLZ