Het bestuur van SLZ bestaat uit zeven natuurlijke personen, die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk: voldoende binding hebben met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties; voldoende kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken; zoveel mogelijk de diverse provinciale regio’s vertegenwoordigen. 

Het bestuur wordt gevormd door:

Ger
Ger
Ger van de Velde – de Wilde, voorzitter
Thomas
Thomas
Thomas Collette, vice-voorzitter
Jo
Jo
Jo Timmers, secretaris
René
René
René Ruisaard, penningmeester
Mieke
Mieke
Mieke Bierens, bestuurslid
Ada
Ada
Ada Overwater, bestuurslid
mystery persoon
Karin Klip
René de Wilde, bestuurslid
Joan1
Joan2
Joan van der Velden, directeur

Relevante nevenfuncties bestuursleden:

G.J. (Ger) van de Velde – de Wilde, voorzitter


  Th.M.S. (Thomas) Collette, vicevoorzitter (aandachtsgebied vrijwilligers/bewonersparticipatie)

  • Zelfstandig milieuadviseur
  • Lid Raad van Advies Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • Lid algemeen bestuur Zeeuwse Milieufederatie
  • Lid bestuur Sectie Duurzame Technologie 
  • Lid bestuur Zeeuws Klimaatfonds

  J.F.A.M. (Jo) Timmers, secretaris (aandachtsgebied natuur/milieu)

  • Voorzitter natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen
  • Bestuurslid Stichting Boomkikkerfond

  • Consulent Stichting Duinbehoud

  M.W. (René) Ruisaard, penningmeester

  • Accountant CapsNobel

  • Penningmeester Stichting FoodDelta Zeeland

  • Penningmeester Stichting Kinderzorg
  • Penningmeester Stichting Maatschappelijke Belangen
  • Penningmeester Stichting Zeeuwse Schouw Nummer 1
  • Lid Financiële Commissie Classis Delta

  J. (Mieke) Bierens-Imanse, bestuurslid (aandachtsgebied: particuliere erfeigenaren)

  A.C.J. (Ada) Overwater, bestuurslid (aandachtsgebied cultuurhistorie)

  • Voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunst Hoeksche Waard
  • Lid Coöperatie Erfgoedorganisaties Zeeland (namens SLZ)
  • Scriba PKN Brouwershaven
  • Lid van de Regionale  Klachtencommissie Wvggz Zeeland
  • Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein gemeente Schouwen-Duiveland

  R. (René) de Wilde, bestuurslid (aandachtsgebied agrarisch natuurbeheer)

  • ZZP-er bij Maïszaadservice KWS
  • mede-eigenaar Biologische Angusfokkerij Poelzicht
  • Bestuurslid ZLTO Borsele
  • Ledenraad Poldernatuur
  • Lid bestuur Stichting voor maatschappelijke en culturele zorg 's-Heer Abtskerke

  J.A. (Joan) van der Velden (directeur)

  • Directeur Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
  • Lid Stichting ZeeBra (namens SLZ)

  Beloningsbeleid
  Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Aan bestuurders en gewezen bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Bestuurders ontvangen wel een vergoeding voor onkosten. Beloning personeel: Volgens cao Bos en Natuur - ondernemingsdeel 'de landschappen' wordt toegepast.

  Zittingsduur
  De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar, bestuursleden kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. Het opgestelde rooster van aftreden is zodanig ingericht dat continuïteit in het bestuur gegarandeerd is.

  Aandachtsgebieden
  Elke bestuurder heeft een eigen aandachtsgebied (zoals representatie, personeelszaken, financiën, cultuurhistorie, landbouw, overheden, vrijwilligerswerk). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en het beleidsplan, werkplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag vaststelt. Het bestuur ziet er op toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gerealiseerd binnen de vastgestelde financiële kaders. De directeur zorgt voor het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur.

  Functieprofielen bestuur SLZ