Streekeigen landschapselementen voor een robuuste natuur en volhoudbare landbouw (POP3)

Ons landschap nog mooier, samen met grondeigenaren biodiversiteit verbeteren in landelijk gebied.

Het terugbrengen van landschapselementen draagt bij aan herstel van de kenmerkende soorten, het historische cultuurlandschap en het karakter van de streek.

Landschapselementen (zoals dijken, oevers, poelen en bepaalde beplanting) zijn in het landschap van grote natuurlijke en maatschappelijke waarde. Ze dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren de lucht, leveren schoon water, helpen het klimaat en produceren hout.

kikker

Hoe kunt u helpen?

Heeft u een stuk grond, erf of dijk uit één van de kerngebieden (kaartje) dan zijn we op zoek naar u. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beter kan met de diversiteit aan planten en dieren van het landelijk gebied. U kunt hieraan bijdragen.

Landschapselementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap, wat ook bedrijven en toerisme kan aantrekken en de vastgoedwaarde doet stijgen.

Op veel plekken zijn landschapselementen die er van oudsher voorkwamen in de loop der jaren verdwenen, zoals bv dijken, oevers, poelen en bepaalde beplanting. Het terugbrengen van landschapselementen draagt bij aan herstel van de kenmerkende soorten, het historische cultuurlandschap en het karakter van de streek.

Samen met particuliere eigenaren, agrariërs, (agrarische) natuurverenigingen, ZLTO, terreinbeherende organisaties en overheden wil SLZ landschapselementen realiseren die bijdragen aan een natuurlijker en aantrekkelijker landelijk gebied.

pop3 duo 2

Kerngebieden

Dit project werkt met kerngebieden (zie kaartje) waarbinnen stapstenen en verbindingszones zijn vormgegeven. Hiermee wordt de natuur en (natuurinclusieve) landbouw met elkaar verbonden en wordt de biodiversiteit in het Zeeuwse landschap bevorderd.

Voorlopig zijn vijf gebieden aangeduid als mogelijk kerngebied met elk een eigen doelstelling:

 

  1. Zonnemaire: dijken, bermen, oevers, overhoeken (minder gemakkelijk te beheren stukken) en erven t.b.v. wilde bijen, koninginnenpage en de patrijs
  2. Ovezande: kleinschalig landschap met dijken en erven t.b.v. steenuil, argusvlinder en vleermuizen
  3. Meliskerke: landschapselementen en erven t.b.v. de zomertortel en grote vos
  4. Zwinregio: kleinschalig landschap t.b.v. kamsalamander, boomkikker en steenuil
  5. Reimerswaal West: natte elementen en erven t.b.v. marterachtigen en erfvogels zoals ringmus en boerenzwaluw

 

Afhankelijk van de kansen, mogelijkheden en het animo om mee te doen, wordt bepaald of het kerngebied daadwerkelijk zal worden gerealiseerd en hoe groot het zal worden.

pop3 plus gebieden

Meedoen

Iedereen met een stuk grond, erf of dijk kan mee doen, mits er maatregelen worden getroffen voor de genoemde soorten. Daarbij kan gedacht worden aan het herstel van waardevolle dijken, aanleg van gemengde hagen, singels, bosjes, hoogstamfruitbomen, poelen, natuurvriendelijke oevers, holle bollige weilanden, etc. Materialen en werkzaamheden worden volledig vergoed tot een maximum van € 4.000,- afhankelijk van het type element. Wie interesse heeft kan zich melden. Meedoen is op basis van vrijwilligheid, maar uiteraard zijn er aan de subsidies wel enkele voorwaarden verbonden.

 

Informatie en uitleg

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is bereikbaar voor vragen over dit project, en kan ook tijdens de startbijeenkomsten in de kerngebieden uitleg geven over hoe u mee kunt doen. De data voor deze bijeenkomsten zijn nog niet gepland, maar zullen binnenkort op de website van SLZ verschijnen. Wie zich aanmeldt, ontvangt vanzelf de uitnodiging.

pop3 duo 3

POP3 project

Het POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma) project “Streekeigen landschapselementen voor een robuuste natuur en een volhoudbare landbouw” wordt gesubsidieerd door de provincie Zeeland en de ELFPO (Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling). Het project loopt twee jaar en wordt eind 2024 afgerond.

logo prov zld en elfpo samen