Stapstenen voor soorten

Vanuit de Provincie Zeeland is er de ambitie de leefomgeving van doelsoorten in het agrarisch landschap te versterken en hiermee integraal soortenbescherming te realiseren. Het verbeteren van het leefgebied van doelsoorten in het agrarisch landschap kan door het uitvoeren van maatregelen, die een concrete bijdrage leveren aan de leefomgeving van de doelsoorten en bij voorkeur aan meerdere soorten tegelijkertijd.

Baard- en watervleermuis

Betere leefomgeving, meer biodiversiteit

Via het deelproject ‘Stapstenen voor soorten’ wil SLZ in Zeeland forse landschapsstructuren creëren door stapstenen (leefgebieden) aan te leggen en te herstellen en die met elkaar te verbinden. Dit kan plaatsvinden binnen het ANLb, samen met het Collectief Poldernatuur Zeeland, en buiten het ANLb, veelal op erven of terreinen van particulieren en andere eigenaren. Het project richt zich op het treffen van maatregelen ter versterking van de kwaliteit van het landschap, met als doel een landschap, waarin de leefomgeving van verschillende soorten is verbeterd en de biodiversiteit van het agrarisch cultuurlandschap in het algemeen is toegenomen.

Dagpauwoog

Kerngebieden

Forse landschapsstructuren worden gerealiseerd door middel van het aanleggen van kerngebieden. In welk landschapstype het beste een kerngebied kan komen, wordt bepaald op basis van een knelpuntenanalyse vanuit de soorten: wat heeft welke soort waar nodig? Een schema is opgesteld om inzicht te geven in de biotooptypen van verschillende soorten (zie onderstaand pdf bestand).

In Zeeland zullen drie kerngebieden worden gerealiseerd, elk bestaande uit verschillende stapstenen en onderlinge verbindingen. Een eerste kerngebied is al in ontwikkeling bij Zaamslag. Er is nog ruimte voor twee andere kerngebieden. Zoekgebieden daarvoor zijn bepaalde regio’s in Tholen en Schouwen-Duiveland.Kerngebeiden

Samenwerken

Agrariërs, particuliere eigenaren van terreinen en organisaties spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het landschap en bescherming van bepaalde soorten en de inrichting en het beheer van hun terrein of gebouw. Dit project beoogt de betrokkenheid bij en kennis van de soortbescherming te vergroten. Van groot belang hierbij is de individuele verantwoordelijkheid van de beheerders, maar ook onderlinge landschappelijke en ecologische samenhang tussen agrarische bedrijfsterreinen, het Natuurnetwerk Zeeland, particuliere erven en gebouwen.

Viervleklibel

Plannen en uitvoeren

Voor alle terreinen die als leefgebied/stapsteen of verbinding onderdeel gaan uitmaken van een kerngebied, worden inrichtings- en beheerplannen opgesteld. Al vanaf de beginfase wordt vastgelegd wie het beheer gaat uitvoeren. Het plan wordt overlegd met de eigenaar, als men akkoord is wordt een overeenkomst afgesloten voor uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering van het beheer maakt geen deel uit van het project.

aanleg drinkput

Informatie

Neem voor vragen contact met ons op via: 0113 230 936 of info@landschapsbeheerzeeland.nl

Polder hoofdplaat