Rijke Dijken

Herstel/ beheer van dijken t.b.v. flora en fauna, voor dijkbezitters

Dijken hebben naast een waterkerende en verbindende functie ook een grote ecologische betekenis. Ze kunnen weer hotspots worden voor flora en fauna.

Helaas is veel ervan verloren gegaan. Toch zijn ze nog steeds een toevluchtsoord voor soorten en vormen ze een verbinding tussen leefgebieden. Zo nestelen er verschillende soorten bijen, oriënteren vleermuizen zich er langs en vinden vlinders voedsel op de dijk. Door goed beheer kan deze functie nog verder versterkt worden.

bruin blauwtje

Dijken verdienen meer aandacht als waardevolle landschapselementen, zowel cultuurhistorisch als ecologisch. Samen met EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels wil Stichting Landschapsbeheer Zeeland kansrijke gebieden inrichten en herstellen als leefgebied voor kwetsbare wilde bijen en andere organismen. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar de ecologische betekenis van dijken en de factoren die daarin een rol spelen.

Er lopen verschillende projecten waarbij het herstel en beheer van dijken een belangrijke plaats heeft. Iedereen die daarvoor een geschikte dijk in bezit heeft kan zich hiervoor aanmelden via info@landschapsbeheerzeeland.nl  

oude zeedijk