Herstel Zeeuwse Toperven

Streekeigen identiteit

Het POP3 project “versterking biodiversiteit en landschap in het agrarisch gebied van Zeeland” loopt drie jaar en wordt gesubsidieerd door de provincie Zeeland en de ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Het project bestaat uit vier deelprojecten, één van de deelprojecten is: Herstel Zeeuwse Toperven.

Alleen eigenaren van de TOP erven kunnen gebruik maken van dit project

In de periode 2016 -2017 zijn in opdracht van de Provincie Zeeland de meest cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in Zeeland geïnventariseerd. Van deze inventarisatie is een lijst gemaakt van 199 zogenaamde TOP erven.

Alleen eigenaren van de  TOP erven kunnen gebruik maken van dit project.

Via het project kunnen op twintig TOP erven streekeigen landschapselementen worden hersteld en er kunnen vier kleine cultuurhistorische elementen worden hersteld op TOP erven.

Om eigenaren te binden, te enthousiasmeren en kennis te delen, worden via het project twee excursies georganiseerd. Aan het begin van het project kunnen eigenaren via een inloopavond kennismaken met het project en zich er voor aanmelden.

erf

Het project kent een aantal doelen:

  • leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de basiskwaliteit van het landelijk gebied door middel van aanleg en herstel van kleine landschapselementen en herstel kleine bouwkundige elementen op cultuurhistorisch waardevolle erven.
  • verhogen betrokkenheid bij en waardering van streekeigen erfcomplexen in de eigen omgeving: betrokkenheid van eigenaren (agrarisch en particulier), overige bewoners en gemeenten;
  • aantrekkelijkheid van het landschap behouden en verhogen en zo een bijdrage leveren aan de beleving van het landschap door recreanten en toeristen;
  • kennisontwikkeling en kennisoverdracht: informatie verzamelen en verstrekken over de elementen op de erven.

In maart 2019 gaan we de eigenaren van TOP erven aanschrijven om deel te nemen aan het project en in het voorjaar wordt een inloopavond van de eigenaren van TOP erven georganiseerd.

Voor meer informatie over het project kan men zich aanmelden via rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl

veldsalie

Samenwerking met en financiering door:

"" EU vlag logo EU tekst logo eu