Bescherming vleermuizen

Vleermuizen beschermen door verbetering leefomstandigheden in verblijven en voorkomen verstoring

SLZ heeft een projectaanvraag gedaan bij de Provincie Zeeland om vleermuizen in Zeeland te kunnen beschermen  Het project is toegekend vanuit het Soortenbeleid en bestaat uit drie onderdelen: het verbeteren van winterverblijven van vleermuizen, het verbeteren van de renovatie van monumentale gebouwen en het verbeteren van de leefomstandigheden op kerkzolders waar onder andere Grijze grootoorvleermuizen voorkomen. Hoewel dit laatste onderdeel zich vooral richt op de zeldzame soort profiteren ook andere vleermuissoorten mee. Het hele project heeft een looptijd van drie jaar. 

Gewone grootoorvleermuis: SLZ Lucien Calle

Bescherming Grijze grootoorvleermuis

In Europa is de Grijze grootoorvleermuis een van de weinige soorten vleermuizen die sterk in aantal afneemt. De Grijze grootoorvleermuis staat als Kwetsbaar op de Rode Lijst, is als beschermde soort in de Habitatrichtlijn opgenomen en valt zowel onder bescherming van de Bern-conventie als de Bonnconventie. De soort is sterk gebonden aan oudere en grotere kerken. In Zeeland is de soort enkel in dat soort gebouwen waargenomen. Grote bomen in de directe omgeving en een goede groene infrastructuur zijn belangrijke bestaansvoorwaarden. In aansluiting op het Brabantse, Limburgse en Vlaamse verspreidingsgebied komt de soort ook nog net in een klein deel van Zeeuws-Vlaanderen voor. Terwijl deze vleermuis in Zuidoost Nederland iets lijkt uit te breiden, heeft de soort in Zeeuws-Vlaanderen veel terrein verloren. Ze is volledig verdwenen uit West Zeeuws-Vlaanderen en uit de kleigebieden van Oost Zeeuws-Vlaanderen. De laatste 20 jaar is het dier zelfs alleen nog aangetroffen in de kerken van Clinge, Sint Jansteen, Heikant, Koewacht en Zuiddorpe. Deze kerkzolders en hun torens zijn daarom opgenomen in het Monitoringsmeetnet van de Zoogdiervereniging en worden jaarlijks geteld. 

Herstellen van winterverblijven

In Zeeland zijn 157 gekende winterverblijven van vleermuizen. Veel daarvan zijn oude bunkers of kelders van oude vestingwerken. Enkele verblijven zijn ook nieuw gemaakt speciaal voor vleermuizen. Hiervoor zijn veelal duikerelementen gebruikt die zijn overgebleven. Het grootste deel wordt speciaal voor de vleermuizen beheerd. De winterverblijven liggen verspreid door Zeeland en worden jaarlijks gemonitord, voor het grootste deel door een vaste vrijwilligersgroep. Vaste gebruikers zijn de Watervleermuis, Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en de Franjestaart. Soms maken ook ander soorten wel gebruik van de verblijven, zoals de Gewone dwergvleermuis. De winterverblijven moeten voldoen aan een hele rij van eisen, zoals de binnen-condities (temperatuur, luchtvochtigheid, duisternis en ook gegarandeerd vrij zijn van verstoring, zoals betreding e.d.). Daarbij is het zo dat de verblijven tamelijk frequent te lijden hebben onder vandalisme. Maar er is ook buiten het herstel van beschadigingen door vandalisme periodiek onderhoudswerk nodig. 

Renovatie monumentale gebouwen

Relatief veel oude en monumentale gebouwen worden bewoond door vleermuizen. Juist omdat de gebouwen oud zijn, is periodiek onderhoud nodig. Bij dit onderhoud zijn veel verschillende partijen betrokken. Binnen het project bouwen we aan een netwerk van bij restauratie/ beheer van monumentale gebouwen betrokken partijen om kennis en informatie te delen en draagvlak te creëren voor de bescherming van vleermuizen.  

Samenwerking

In het project wordt samengewerkt met De Zoogdiervereniging.