Bescherming Rugstreeppad

Vergaren kennis over de verspreiding en aanleg biotopen voor de rugstreeppad

De rugstreeppad komt steeds minder voor en is een moeilijke soort om beheer- of beschermingsmaatregelen voor te treffen. Omdat de rugstreeppad in de provincie Zeeland zo verspreid voorkomt willen we de verspreiding in kaart brengen.

De rugstreeppad heeft korte poten en heeft iets meer kleur dan een gewone pad, hij is bruinachtig grijs van kleur met groene vlekken. Er kunnen wratjes aanwezig zijn die een oranjerode tint hebben. Kenmerkend is de gele streep die over de rug van de pad loopt. Hier dankt de soort ook zijn naam aan. Net voor de zomer is deze amfibie makkelijker op grote afstand  te horen dan te zien.

De rugstreeppad is aandachtsoort in het beleid van de provincie Zeeland. De rugstreeppad komt door vrijwel de hele provincie verspreid voor. Sommige locaties liggen tamelijk geïsoleerd. De landelijke trend voor de aantallen rugstreeppad is dalende. Oorzaken van de achteruitgang in het agrarisch buitengebied is de zakelijke inrichting en beheer. Oorzaken in natuur- en andere terreinen zijn o.a. voortgaande successie en vermindering van de dynamiek.

 

Verspreidingskaart waarneming.nl rugstreeppad 2007 - 2018

Leefgebied van de rugstreeppad

De rugstreeppad is een moeilijke soort om beheer- of beschermingsmaatregelen voor te treffen. Kleine gebieden met weinig dynamiek vergen heel veel onderhoud om de successie van het terrein tegen te houden. Aanleg van permanente voortplantingswateren, natuurvriendelijke oevers etc. zijn niet succesvol. Een hoge landschappelijke dynamiek, een zandig substraat en ondiepe tijdelijke voortplantingswateren, zonder dichte of opgaande beplanting vormen samen een geschikt biotoop voor de rugstreeppad. Realisatie van biotopen in licht brakke wateren, geeft de rugstreeppad een voordeel t.o.v. bijvoorbeeld groene kikkers die rugstreeppaddenlarven prederen.

Omdat de rugstreeppad in de provincie Zeeland zo verspreid voorkomt, worden locaties/ biotopen geïnventariseerd. Daarvan worden locaties geselecteerd waar bovenstaande gebiedseisen gerealiseerd moeten worden om de rugstreeppad te behouden of aan te trekken. Voorbeelden: ondergelopen gras- en weilanden; ijsbanen; slootjes en greppels i.c. zandige dijken en taluds, industrie- en bedrijventerreinen.

Er worden locaties geselecteerd door heel Zeeland  buiten de grote natuurterreinen die verschillen in eigendom, ligging, grootte, waterstand, vegetatie, staat van successie, gebruik en beheer, aanwezigheid van rugstreeppadden etc. Voor elke locatie wordt een inrichtings- en beheerplan gemaakt. Daarvan wordt een aantal plannen uitgevoerd in 2018. Om die manier vergaren we kennis over en ervaring met de inrichting en het beheer van biotopen voor de rugstreeppad en kunnen we dit in de toekomst ook elders toepassen.

Vrijwilligers gezocht

SLZ weet diverse locaties waar deze opmerkelijke pad een onderkomen heeft gevonden echter niet alle locaties. Graag horen wij van u of u deze pad vaker heeft gezien in een bepaald gebied(je) bij u in de buurt. Tevens zoeken wij ook enkele mensen die in bepaalde gebieden de rugstreeppadden kunnen monitoren zodat we in de toekomst de aan te leggen gebieden nóg beter kunnen inrichting en waarnemen of de genomen maatregelen ook echt effect hebben.

Aanmelden als vrijwilliger kan via: info@landschapsbeheerzeeland.nl. Neem voor meer informatie contact op met Lucien Calle (06-22792100).

Bufo calamita of epidalea calamita