Excursie Natuurwaarden van de Westerschans

Ingeklemd tussen de woonwijk de Goese Polder en het sportpark het Schenge ligt een natuurpareltje, de Westerschans. Het is slechts een klein en laaggelegen gebiedje, maar het heeft een hoge natuurwaarde. Veel mensen uit de wijk maken hier dagelijks een ommetje.

Maar bij lang niet iedereen is bekend dat dit terrein bijzondere natuur herbergt.
De soms brede rietkragen herbergen broedvogels als Kleine karekiet en Rietzanger. In het terrein komt een mozaïek aan zoete en zilte moerasvegetaties voor en de daaraan gebonden insecten. Daaronder zijn fraaie soorten als Zilte zegge, Zeegroene zegge, Zilte rus, Behaarde boterbloem, Waterpunge, Aardbeiklaver en Zulte, dit zijn allen soorten van een zilte vegetatie. Knoopkruid, Knolboterbloem en Platte rus zoeken dan weer meer de zoete plekjes. Naakte lathyrus is zelfs een nationaal beschermde plant. Maar deze doet het de laatste jaren hier erg goed!

Moerasvegetatie met Pinksterbloem Westerschans Goes

Maaibeheer

Tot eind 2017 werd het terrein jaarlijks door de gemeente één maal in het najaar gehooid en werd met grote machines door het terrein gereden. Vanaf 2018 namen vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland het beheer over en word alleen handmatig gemaaid (kleine maaibalk) en afgevoerd (met kruiwagens en draagbaren). Bij het maaibeheer wordt rekening gehouden met zowel flora als fauna en het is daarom een combinatie van verschralings- en sinusmaaibeheer. Het maaien is daarom een heel precies werk waarbij steeds goed gekeken wordt waar veel bloemen staan en waar de vegetatie te ruig dreigt te worden.

Infobord en bijenhotel Goes Westerschenge

Extensieve gazons

Er is nog meer bijzondere natuur langs de woonwijk. Meer naar het zuiden ligt rondom het rugbyveld een strook natuurvriendelijk beheerd gazon. De maaifrequentie is hier veel lager dan gebruikelijk, slechts 6, en op andere delen slechts 8 keer per jaar. Daardoor kunnen hier veel meer bloemen bloeien. En ook hier zijn de nodige bijzondere bloemen aanwezig, zoals Groot streepzaad, Paardenbloemstreepzaad, Graslathyrus, Bijenorchis…

Het pas geplaatste bijenhotel heeft de bijen een flinke impuls gegeven. Leuk is om te weten dat de landelijk zeldzame grashommel in zowel het moerasje als op de natuurvriendelijke gazons foerageert. Meer informatie over deze projecten (en andere in de directe omgeving) is te vinden onder het kopje 'Werkzaamheden' op onze website.

Bijenhotel Goes Westerschenge

Excursie

Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de gemeente Goes bieden een excursie voor de wijkbewoners aan op 15 mei 2024 vanaf 19.30 tot ca 21.30 uur. Daarbij zijn uiteraard ook de vrijwilligers welkom.

Verzamelplaats is bij het houten bruggetje net oostelijk van Golda Meirstraat 71.
De excursie start met een korte uitleg door de gemeente Goes over het groenbeleid en het doel voor deze terreinen. Daarna bezoeken we de terreinen (laarzen mee, want er zijn vochtige delen) waarbij we liefst zoveel mogelijk achter elkaar lopen, om zo weinig mogelijk planten te vertrappen. Er wordt uitleg gegeven over het beheer en waarschijnlijk zijn veel van de planten en insecten te zien.

Aanmelden
Het is handig om je enkele dagen van tevoren op te geven voor de excursie, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen (en of we de groep beter kunnen splitsten als de belangstelling te groot is).
Opgeven kan bij SLZ: 0113 230 936, of info@landschapsbeheerzeeland.nl

Rietzanger