Monitoring natuurwaarden 2023 Oude Kreek Goes

Monitoring natuurwaarden 2023 Oude Kreek Goes

De Oude Kreek is een fraai natuurterrein dat ligt aan de noordkant van de wijk Mannee. Het gebied is gelegen tussen de Kattendijksedijk en de Goese Meerlaan (figuur 1 en 2). Het natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen een aantal andere natuurgebieden. Aan de westzijde grenst ze aan het natuurgebied het Nieuwe Diep en de Heemtuin. Aan de oostzijde aan het natuurgebied de Mannee. Ze vormt zo een verbindende schakel vanuit de oostzijde van Goes via de Kattendijkse dijk tot in het centrum van Goes.
In 2023 is dit gebied met het oog op de natuurwaarden heringericht. Er zijn delen geplagd, een poel gegraven en er is een bijenhotel geplaatst. Jaarlijks zullen de natuurontwikkelingen worden bijgehouden en gerapporteerd. Het eerste verslag, over 2023, heeft u voor u.
Achtereenvolgens wordt een korte beschrijving van het terrein en de inrichting gegeven. Daarna volgt een beschrijving van de gehanteerde inventarisatiemethode en de resultaten. Overzichten van waargenomen soorten en de waarnemingen van 2023 zijn in bijlage 1 gegeven. Voor een beschrijving van het beheer wordt naar het beheerplan verwezen (Jacobusse en Calle 2022).

Downloaden