Evaluatie natuurwaarde gazons Troelstralaan en Thorbeckelaan Goes 2022

Evaluatie natuurwaarde gazons Troelstralaan en Thorbeckelaan Goes 2022

In het kader van het provinciale project Ecologisch gazonbeheer is in 2022 in de gemeente Goes het effect van een natuurvriendelijker beheer van gazons op de biodiversiteit onderzocht. Het betrof onder andere de gazons in de Troelstralaan en de Thorbeckelaan. Het accent lag hierbij op de paddenstoelen, waarbij ook de flora in kart is gebracht. Deze gazons worden natuurvriendelijk beheerd, zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen en een extensief maaibeheer (8x/jaar). Het natuurvriendelijke beheer blijkt een positieve invloed te hebben op zowel paddenstoelen als flora. Hoewel het slechts kleine en smalle stukjes gazon zijn, zijn er betrekkelijk veel soorten planten en zwammen aanwezig. Zo zijn er wel 82 soorten planten gekarteerd (uitgezonderd de atypische opslag van bomen en struiken en uitgezaaide tuinsoorten) en 32 soorten paddenstoelen. Naast de typische graslandpaddenstoelen zijn er ook veel mycorhizza’s die in symbiose leven met de bomen in en langs de gazons. Voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de soortenrijkdom is het van belang het huidige beheer voort te zetten. Extra aandachtspunt is dat een eventuele kap van de bomen (bv bij teruglopende stabiliteit) gefaseerd moet plaatsvinden en het beste met gelijksoortige beplanting kan worden herplant.

Downloaden