Advies functie en beheer vegetatiestroken Oosthoek Kapelle 2022

Advies functie en beheer vegetatiestroken Oosthoek Kapelle 2022

In 2022 zijn in het kader van het Provinciale Gazonproject in de gemeente Kapelle twee deelprojecten opgepakt:
Een eerste onderzoek is uitgevoerd naar het effect op natuurwaarde van het verschralingsbeheer aan de zuidrand van de Zuidhoek, de strook langs de Annie MG Smidtsingel. Daarbij is ook de speeltuin Kapellerie betrokken. De vraag was of het beheer verbeterd kan worden. Zie hiervoor rapport SLZ-2022-12-6.
Het tweede deelproject dat is aangepakt, is een analyse op welke plekken in de “Oosthoek” het natuurvriendelijke maaibeheer kan worden uitgebreid. Er zijn in en rond die wijk nog gazons die onnodig intensief worden beheerd. Uitgangspunten voor de analyse zijn de lokale potenties en de praktische mogelijkheden. Dit advies wordt in het nu voorliggende rapport beschreven. Het eerst genoemde onderdeel wordt in een ander rapport beschreven. Onderstaand wordt de methode van onderzoek, de resultaten en de adviezen per vegetatievak gegeven.

Downloaden