Succesgebied boerenlandnatuur

Met dit project willen we meer versterking van biodiversiteit op agrarische percelen creëren. We voeren hiervoor inrichtingsmaatregelen in de Zak van Zuid-Beveland, deelgebied de Poel. Het type maatregelen is afhankelijk van de gebiedsanalyse, maar denk hierbij aan groepjes struiken, heggen, poelen, plasdras gebied en akkerranden. Hopelijk levert dan 6 - 8% van het oppervlak een bijdrage aan de kwaliteit van de leefgebieden en doelsoorten.

Gebied

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Zeeland en de ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Het is één van de vier deelprojecten van het POP3 project “versterking biodiversiteit en landschap in het agrarisch gebied van Zeeland”.

In het kader van het agrarisch natuurbeheer zijn door de Provincie Zeeland kansenkaarten opgesteld voor de leefgebieden Open akker, Open grasland, Droge dooradering, Natte dooradering en Open water. Hier zijn gebieden aangewezen waar de kans het grootst is dat ze een optimaal rendement hebben voor de doelsoorten van de provincie Zeeland op het gebied van Agrarisch Natuurbeheer. Een eis is dat de maatregelen geconcentreerd in één gebied aangelegd worden. Zo kan een leefgebied aangelegd worden waar de doelsoorten het gehele jaar voldoende biotoop hebben. Een koppeling met natuurgebieden kan de populaties versterken. Dit is zowel gunstig voor de soorten in het agrarisch gebied als in het natuurgebied.
Collectief Poldernatuur Zeeland heeft de ambitie om binnen Zeeland in elk aandachtsgebied van de Agrarische Natuurverenigingen, een of meerdere robuuste gebieden te realiseren.

Een robuust gebied is een groter gebied waar ten minste op 5% van het oppervlak maatregelen voor doelsoorten worden gerealiseerd. In Zeeland wil men toewerken naar het realiseren van twintig van dit soort gebieden, die in samenwerking met diverse gebiedspartijen worden gevormd.

De resultaten kunnen een positief effect hebben voor de reguliere landbouw, bijvoorbeeld voor bestuiving bij de fruitteelt en voor het natuurbeheer. Dit kan zo zijn als maatregelen aansluiten op natuur en landschapselementen. Voor het gebied de Poel ten zuiden van Goes is deze gebiedsanalyse om te komen tot een succesgebied Boerenlandnatuur. Er  zullen diverse maatregelen getroffen worden op het gebied van agrarisch natuurbeheer, te denken aan aanplant van struweel, aanleg van een poel en akkerranden, maar ook innovatieve maatregelen zijn mogelijk.  Zoals genoemd zal dit gedaan worden door intensief samen te werken met de diverse gebiedspartijen.

boerennatuur

Iedere regio kent specifieke eigenschappen, doelsoorten en andere gebiedspartijen. Stichting Landschapsbeheer Zeeland wil net als in Burghsluis een topgebied realiseren in de Zak van Zuid-Beveland. Dit gebied bestaat uit kleinschalig landschap met veel landschapselementen en een deel met opener landschap. Het biedt mogelijkheden in het kader van de leefgebieden Open akker, Droge dooradering, Open grasland en Natte dooradering. Doel van het project is dat er binnen een geselecteerd gebied i.s.m. de gebiedspartijen effectieve maatregelen getroffen worden op het gebied van Agrarisch Natuurbeheer, zodat een dooradering ontstaat van natuur- en landbouwgebieden die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.