Rijke dijken in Zeeland

Zeeland kent vele kilometers aan dijken, aangelegd als waterkering. Door het steeds verder terugdringen van de zee en waterwegen ontstonden er binnendijken. Deze dijken kregen naast een waterkerende functie ook nut als verbinding. Vaak zijn er wegen over aangelegd.

Deze functies hebben de dijken nog steeds, maar bekend is dat de dijken ook een grote ecologische betekenis hebben. Ze vormden in het verleden echte hotspots voor een uitbundige flora, met tal van landelijk zeldzame planten. Helaas is veel ervan verloren gegaan. Toch zijn ze nog steeds een toevluchtsoord voor soorten en vormen ze een verbinding tussen leefgebieden. Zo nestelen er verschillende soorten bijen, oriënteren vleermuizen zich er langs en vinden vlinders voedsel op de dijk. Door goed beheer kan deze functie nog verder versterkt worden.

bruin blauwtje

Dijken verdienen meer aandacht als waardevolle landschapselementen, zowel cultuurhistorisch als ecologisch. Samen met EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels wil Stichting Landschapsbeheer Zeeland kansrijke gebieden inrichten en herstellen als leefgebied voor kwetsbare wilde bijen en andere organismen. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar de ecologische betekenis van dijken en de factoren die daarin een rol spelen.

Er lopen verschillende projecten waarbij het herstel en beheer van dijken een belangrijke plaats heeft. Iedereen die daarvoor een geschikte dijk in bezit heeft kan zich hiervoor aanmelden via info@landschapsbeheerzeeland.nl  

oude zeedijk

Meer informatie

Kwetsbare bijen

Rijke dijken van de Delta (kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Rijke Kijken van de Delta (GrauweKiekendief.nl)

Landschapselementen voor een robuuste natuur en volhoudbare landbouw (POPIII project i.o.)

Extra info