Flinke daling

Door: Jimmy Pijcke, SLZ

In de afgelopen decennia is het aantal akker- en weidevogels in Zeeland fors gedaald. Belangrijke soorten in Zeeland waaronder Patrijs, Kneu en Veldleeuwerik laten een flinke daling zien in zowel overwintering als broeddichtheid. De redenen voor deze daling hebben vrijwel altijd te maken met een onaantrekkelijk leefgebied voor de vogels doordat er te weinig beschutting is, niet voldoende (drink)water, te weinig broedplaatsen of te weinig voedsel. Met het agrarisch natuurbeheer probeert SLZ daar samen met diverse partijen verandering in te brengen. Dit gebeurt door het aanleggen van akkerranden, voedselakkers, aanplant van struweel in het agrarisch gebied, etc.

Keverbanken

Een nieuwere innovatieve maatregel is de keverbank. Ze is afkomstig uit het Intereg project PARTRIDGE en gebaseerd op jarenlang onderzoek en ervaring uit het Verenigd Koninkrijk. In 2017 werden vanuit dit project de eerste keverbanken aangelegd in Zeeland en Brabant. Nu wordt het concept op steeds meer plaatsen in Nederland overgenomen. Keverbanken zijn stroken land die een halve meter hoger worden gemaakt dan de omliggende akker. Deze verhoogde strook is drie meter breed en zo lang mogelijk. De keverbank wordt ingezaaid met een mengsel van polvormende grassen en kruiden. Naast de keverbank komt een strook met groene braak te liggen.

Natuurlijke bestrijding

De keverbank ligt hoger en dus droger, bovendien warmt hij sneller op. Dat voorziet insecten zoals loopkevers van een prima leefgebied. Een belangrijk voordeel voor de landbouwer is dat deze natuurlijke plaagbestrijders op deze manier direct aanwezig zijn in de akker, zodra de gewassen gaan groeien. Daarmee zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Daarnaast biedt een meerjarige keverbank patrijzen en andere akkervogels voedsel én een veilige broedplek in het akkerland. Een plek die niet met machines wordt bewerkt en jaarrond dekking biedt.

Keverbanken liggen idealiter midden in een groter gewasperceel, maar niet verbonden met de randen van dat perceel. Ze hebben een nog grotere toegevoegde waarde wanneer ze in combinatie met andere beschermingsmaatregelen voor akkervogels worden aangelegd, zoals kruidenrijke akkerranden, wintervoedselveldjes, bloemenblokken en patrijzenhagen.

 

Dit artikel is afkomstig uit ons kwartaalblad (Nr. 1 Lente 2021)