Privacy verklaring (statement)
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring (statement) willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt volgens de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.Op kleine onderdelen van de AVG moeten nog verbeterpunten worden uitgevoerd. De planning is dat Stichting Landschapsbeheer Zeeland ook deze onderdelen eind 2019 heeft uitgewerkt. Hieronder kunt u een omschrijving vinden van enkele maatregelen die wij treffen om uw gegevens zo veilig mogelijk te houden.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan van een project, adviesvraag, het uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van werkzaamheden of activiteit. Bovendien gebruiken wij ze om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Recht van inzage en correctie
U kunt bij onze administratie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Dit kan alleen gedaan worden door onze bevoegde medewerkers van de administratie.

(Technische)beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de organisatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Gebruik gegevens
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Voordat we uw vertrouwelijke persoonsgegevens ontvangen zullen wij u (ver)wijzen op uw rechten en deze respecteren.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser. SLZ verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

 

Het aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief
Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee onze vrijwilligers, relaties en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de digitale nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt ons laten weten dat er geen enkele persoonsgegevens van u gebruikt mogen worden. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken bij onze administratie. U zult dan niet meer door ons benaderd worden voor projecten, uitnodigingen, digitale nieuwsbrieven of andere activiteiten.

Als Stichting Landschapsbeheer Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wijziging van privacy verklaring
De tekst van deze privacy verklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door SLZ worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
Klein Frankrijk 1
4461 ZN  Goes
Tel. 0113 23 09 36 E-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl