Rijke Dijken 2022

Tijdens het project Rijke Dijken wordt bekeken welke planten en dieren voorkomen op binnendijken . Daarnaast worden zo veel mogelijk dijken beoordeeld op hun geschiktheid als leefgebied. Dat gebeurt in het gehele zuidwestelijk zeekleigebied: de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en westelijk Noord-Brabant.

In 2022 is vastgesteld dat veel dijken in een slechte staat zijn. Dat kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld het jaarlijks klepelen van de vegetatie of juist door het wegvallen van het beheer waardoor de dijk dichtgroeit. Dit zorgt voor ongunstige omstandigheden voor de planten en dieren die van origine veel voorkomen op dijken. Er is dus behoefte aan verbetering. Daarvoor is praktisch advies nodig, in goed overleg met eigenaren en pachters.

Koninginnenpage rups

Her en der zijn er ook nog dijken in een goede staat. Op die plekken zijn meestal veel insecten en bloeiende planten aanwezig. Naast allerlei veelvoorkomende soorten is er in 2022 ook een aantal bijzondere insecten gezien:

  • Op meerdere dijken op Tholen en Schouwen-Duiveland is de roodrandzandbij aangetroffen. Tot voor kort kwam deze bedreigde soort alleen nog voor in de Biesbosch, maar ze lijkt zich nu uit te breiden. Ook de vierbandgroefbij (foto onder) wordt steeds vaker gezien, een zuidelijke soort die via de grote rivieren vanuit het oosten nu ook Zeeland heeft bereikt.
  • In april werd een rode koekoekshommel op Tholen gezien, foeragerend op witte dovenetel. Deze hommel wordt maar enkele keren per jaar aangetroffen in de Zuidwestelijke Delta.
  • Op diverse dijken vliegen regionaal schaarse graslandvlinders zoals zwartsprietdikkopje, groot dikkopje (foto midden) en kleine vuurvlinder. Bijzonder is een populatie van koevinkje in het centrum van Schouwen-Duiveland, een dagvlinder die op veel locaties in het binnenland is verdwenen. Op Tholen werd een rups van de koninginnenpage (foto boven) aangetroffen op wilde peen, deze soort zal naar verwachting verder toenemen.
  • Op enkele Schouwse dijken langs de Grevelingen is de erg zeldzaam geworden gewone oliekever gevonden. Deze kever parasiteert op de nesten van wilde bijen. Ook op dijken rond het Haringvliet komt deze kever op een aantal plekken voor.
Groot Dikkopje

Veel van deze insecten zijn niet alledaags en worden ook in natuurgebieden zelden gezien. Dit laat mooi zien wat een grote potentie de binnendijken hebben voor planten en dieren. In de komende jaren wordt het onderzoek aan de dijken voortgezet. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met dijkeigenaren en -beheerders om de dijken als leefgebied te verbeteren.

Het onderzoek op dijken wordt uitgevoerd door EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels.

Vierbandgroefbij