Prioritaire bijen in Zeeland in kaart gebracht

Rapportage

Er is dringende noodzaak tot doelgerichte inventarisaties van de hele zeldzame soorten. Zo kunnen eventuele negatieve trends, knelpunten en beheermaatregelen in beeld gebracht worden.

Het is nuttig om het overzicht van de prioritaire bijen periodiek in rapportvorm te herhalen, bijvoorbeeld om de vijf of tien jaar, zodat ook beleidsmatig de vinger aan de pols blijft.

Het rapport wat SLZ heeft geschreven, is gefinancierd door de Provincie Zeeland en mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Het rapport is hier te downloaden.

 

 

 

knautiabij

Rapport Prioritaire bijen in Zeeland

Bedreigingen aanpakken

De belangrijkste bedreigingen voor bijen zijn: stikstofdepositie, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, klimaatverandering en het verdwijnen van bloemrijk en kleinschalig landschap. De situatie voor de bijen in Zeeland is het beste te verbeteren door de oorzaken voor hun achteruitgang, zoals ze hierboven zijn genoemd, aan te pakken. Van een betere basiskwaliteit in het landschap zullen zowel de kwetsbare als de algemenere soorten profiteren. Zolang de basiskwaliteit onvoldoende op orde is, is het nuttig specifieke maatregelen te nemen voor de meest kwetsbare soorten, om te voorkomen dat ze uitsterven.

 

Zeer zeldzame soorten

Van de zeer zeldzame soorten zijn er diverse waarschijnlijk uitgestorven (17 soorten zijn na 2000 niet meer waargenomen). Om dit zeker te weten, is een aanvullende controle nodig. Voorbeelden hiervan zijn kleine wolbij, grote tuinhommel en heidezijdebij.

Het grootste deel van de heel zeldzame soorten komt alleen voor in natuurgebieden. Uit het agrarisch landschap zijn deze bijen vrijwel volledig verdwenen. Een uitzondering daarop is de knautiabij aan de rand van Terneuzen.

Wat te doen

Bloemrijke tuinen met veel inheemse planten kunnen belangrijke leefgebieden voor bijen zijn.

Belangrijke maatregelen voor inrichting en beheer voor het vergroten van de bloemrijkdom en nestgelegenheid zijn:

  • Terugzetten van de vegetatie naar een open/half open stadium. Dit kan bijvoorbeeld door verschralingsbeheer, lokaal/kleinschalig plaggen, open zetten van bospaden ed.
  • Een maai- of begrazingsbeheer gericht op het creëren en in stand houden van een bloemrijke vegetatie. Belangrijke mogelijkheden zijn gefaseerd maaien en Sinusmaaibeheer.
  • Het creëren van microklimaten, aanleg en beheer van kleine landschapselementen en bosrandbeheer.
  • Het creëren van bloemrijke plekken, zoals bloemranden. Deze functioneren het beste als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 1, bevat veel (bv 30) soorten planten uit diverse plantenfamilies, 2, bevat vooral inheemse soorten, 3, het betreft meerjarige randen, die gefaseerd bewerkt worden, 4, liggen niet geïsoleerd in het landschap en 5, er is nestgelegenheid in de directe omgeving.
  • Het behouden en creëren van nestplekken, zoals nestheuvels, steilkanten, open plekken in de vegetatie en bijenhotels.

Gefinancierd door de Provincie Zeeland en mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij

"" ""