Op de bres voor de grutto

Naast de patrijs dreigt ook de grutto, onze nationale vogel, uit ons land te verdwijnen. De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat er straks alleen nog maar lege weilanden zonder weidevogels zijn. In november is het 'Aanvalsplan Grutto' aangeboden aan Minister Carola Schouten. Overheden, rijk en provincie, moeten nu de regie nemen om samen met boeren en natuurbeschermers weidevogels te behouden. 

Aanvalsplan Grutto

Met het bestaande natuur- en landbouwbeleid redden de grutto en andere weidevogels het niet. In de grutto kansgebieden moeten beheer en inrichting optimaal worden afgestemd op het behoud van de weidevogels. Omdat weidevogels afhankelijk zijn van natuurrijk boerenland moet het voor boeren mogelijk zijn om het bedrijf geheel op weidevogels af te stemmen. Het Aanvalsplan Grutto geeft concreet aan hoe boeren tot een beter verdienmodel kunnen komen met optimaal weidevogelbeheer. Voor de overheid betekent uitvoering van het plan een jaarlijkse investering van 40 miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen verspreid over meerdere jaren. Het plan richt zich op dertig grote weidevogelgebieden van elk zo’n duizend hectare. 

In het aanvalsplan is voor elk gebied een aanpak nodig waarin deskundigen, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen optrekken. Om succesvol te zijn in deze gebieden is een hoog waterpeil nodig, moet de veedichtheid omlaag en is aangepast agrarisch beheer nodig waarbij laat in het seizoen wordt gemaaid, ruige mest gebruikt wordt in plaats van drijfmest en de weilanden kruidenrijk zijn. Per gebied moet bekeken worden hoe de predatiedruk, het aantal eieren en jonge vogels die door roofdieren worden opgegeten, teruggebracht kan worden.

Initiatiefnemers

Het aanvalsplan grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties, en wetenschappers opgesteld. Het aanvalsplan is nodig om, naast ander natuurbeleid zoals het Deltaplan Biodiversiteit en maatregelen tegen stikstof, de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft te stoppen.

Bekijk hier:

Aanvalsplan Grutto 

De samenvatting Aanvalsplan Grutto 

Foto grutto: Jelle de Jong / Vogelbescherming Nederland

Foto grutto: Jelle de Jong / Vogelbescherming Nederland