Geannuleerd: Excursie Stapstenen Voor Soorten

In 2019 is het plattelandsontwikkelingsproject (POP) ‘Stapstenen voor soorten’ gestart in de omgeving van Zaamslag. De uitvoerder van dit project is Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De maatregelen zijn vooral gericht op het verbeteren van het biotoop voor de steenuil, de patrijs en de kamsalamander.

Perdix

Deze soorten komen van oudsher voor in de omgeving van Zaamslag. Ze zijn vooral te vinden op erven met landschappelijke waarden of authentieke weilanden met poelen, hagen, hoogstamfruitbomen en knotwilgen. De pareltjes in ons agrarisch landschap. Tot nu toe zijn er op een viertal erven maatregelen getroffen om het biotoop te verbeteren. Er is ruimte om op enkele locaties nog wat te doen. Het gaat daarbij vooral om het creëren van verbindingen tussen de (potentieel) geschikte locaties. 

Kamsalamabnder

Akkerranden voor akkervogels

De laatste jaren zijn er door de agrarische natuurvereniging De Groene Oogst ook steeds meer akkerranden aangelegd. Deze randen zijn geschikt leefgebied voor onder andere de patrijs. Deze vogel komt nog steeds voor op de landerijen rondom Zaamslag, maar heeft het moeilijk. De akkerranden zijn een steuntje in de rug voor de akkervogels maar zijn ook zeer waardevol  voor allerlei insecten die de gewassen helpen bestuiven. Daarnaast zijn de akkerranden door de vele bloeiende planten prachtig om te zien. Naast dijken, bermen en weilanden, vormen akkerranden verbindingen tussen leefgebieden.

akkerrand

Inhoud excursie

Op 23 april geven we een excursie en willen we u graag laten kennis maken met het leefgebied van de steenuil , kamsalamander en patrijs. Deze soorten zijn best zeldzaam, dus of we ze treffen is niet zeker. Maar ze leven wel in een prachtig biotoop waar we het nodige over kunnen vertellen. We zullen een aantal locaties in de omgeving van Zaamslag bezoeken.

aanleg

Datum, locatie en tijdstip

  • Locatie: Zaamslagsedijk 6 te Zaamslag
  • Start 19:00 uur, einde 21:00 uur
  • Aanmelden: kan door een mail te sturen naar info@landschapsbeheerzeeland.nl (onder vermelding van ’Excursie stapstenen voor soorten 23 april Zaamslag).

    Deze excursie wordt georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en ANV de Groene Oogst.

kaardenbol

Ondersteuning

pop