Bijzondere muurtjes

‘Muraltmuren’ en bijbehorende betonnen glooiingen hebben een hoge cultuurhistorische en natuurwaarde die wel wat meer aandacht verdienen. In 2020 heeft SLZ zich met het project ‘Mossen en korstmossen op muraltmuurtjes rond de Oosterschelde’ gericht op onderhoud, onderzoek en educatie omtrent deze bijzondere landschapselementen. Het project kon worden gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Zeeland en Nationaal Park Oosterschelde, Stichting De Versterking en Waterschap Scheldestromen.

Foto: Dirkjan Dekker 

Muraltmuurtjes - foto: Dirkjan Dekker

‘Muraltmuren’ en bijbehorende betonnen glooiingen werden als kosten- en grondbesparende methode van dijkverhoging tussen 1906 en 1935 op ruim 120 km Zeeuwse dijken geplaatst. Ze vertellen het verhaal van de strijd tegen het water uit het recente verleden. Maar doordat hun oorspronkelijke functie is verdwenen vindt er rond de Oosterschelde geen onderhoud meer aan plaats. Daarnaast hebben de Muraltmuurtjes een hoge natuurwaarde, bijvoorbeeld als leefruimte voor allerlei, deels zeldzame, soorten mossen en korstmossen. Deze zijn door hun bijzondere eigenschappen uitermate geschikt als “gids” bij het leren over de natuur, zeker ook voor kinderen.

Foto: Lucien Calle

Muuraltmuurtje Oesterdam West, foto Lucien Calle

Onderhoud, onderzoek en educatie

Op verschillende locaties rondom het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) zijn muraltmuurtjes vrijgemaakt van woekerende begroeiing en is de onderhoudsstaat bepaald. Ze zijn daarmee zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor bezoekers en het leefgebied van (korst)mossen is hiermee verbeterd.

Er is een lespakket over korstmossen samengesteld, als toevoeging op de bestaande ‘Leskist Natuur rond de Oosterschelde’ van het NPO, waarmee kinderen op school en op locaties rondom het NPO meer over de natuur in het algemeen en korstmossen in het bijzonder kunnen leren. Deze vaak over het hoofd geziene levensvormen bieden namelijk een bijzonder kijkje in de werking van de natuur.

Tenslotte zijn er op tien locaties rondom het NPO op vrijwillige basis mos- en korstmossoorten geïnventariseerd door twee experts, met bijzondere aandacht voor de voor dit biotoop karakteristieke soorten.

Foto: Lucien Calle 

Muraltmuurtjes Katse hoek - Foto Lucien Calle

Vervolg

Ook in de toekomst wil SLZ zich blijven inzetten voor het onderhoud van de muraltmuurtjes en de natuur van de kustzones. Als je hierbij wilt helpen, meld je dan als vrijwilliger bij ons aan via: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Dit project werd o.a. gesteund door:

Logo Provincie Zeeland logo waterschap NP_Oosterschelde_A.jpg