Agrariërs en particuliere deelnemers gezocht

Binnen het project ‘Stapstenen voor soorten’ is SLZ gestart met een nieuw onderdeel met aandacht voor de kenmerkende plant- en diersoorten in Tholen. Voor dit onderdeel zijn we op zoek naar agrariërs en particuliere deelnemers die mee willen helpen om het agrarische cultuurlandschap te bevorderen. Deelnemers aan het project ontvangen een subsidie.

Het project heeft als doel om leefgebieden te verbeteren door op verschillende locaties maatregelen te treffen en losse locaties met elkaar te verbinden. Dit verbinden kan bijvoorbeeld door het aanleggen van bloemdijken waar bijen zich via kunnen verspreiden of het planten van bomenrijen waarlangs vleermuizen zich kunnen oriënteren. Maar ook door nestgelegenheid te creëren voor de steenuil door knotbomen te planten of hagen aan te leggen waar de patrijs of zomertortel zich in kan verschuilen. Samen met de Natuurvereniging Tholen en de Agrarische Natuurvereniging Sanelt is gekozen voor de patrijs en de wilde bij als voornaamste doelsoort.

Deelnemen
Ben je eigenaar/beheerder van een erf, dijk, camping, weiland of akker en wil je meehelpen aan het
behoud van ons Zeeuwse cultuurlandschap? Neem dan contact op met Hans Wondergem, projectmedewerker SLZ, via hans.wondergem@landschapsbeheerzeeland.nl. Hij vertelt meer over de mogelijkheden. Op basis van de voorwaarden, wensen en mogelijkheden wordt vervolgens een selectie gemaakt van geïnteresseerden die in aanmerking komen voor een subsidie om maatregelen te treffen.

Het project ‘Stapstenen voor soorten’
Met het project ‘Stapstenen voor soorten’ wordt een impuls gegeven aan de kenmerkende Zeeuwse plant- en diersoorten en kwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap door leefgebieden te herstellen, in te richten en met elkaar te verbinden. Het project is één van de vier deelprojecten van het POP3 project ‘Versterking biodiversiteit en landschap in het agrarisch gebied van Zeeland’. Dit POP3 project loopt tot eind 2021 en wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Voor de aanpassingen werkt SLZ samen met verschillende terreinbeheerders zoals Waterschap Scheldestromen, de Gemeente Tholen en Staatsbosbeheer.

Logo's