Aanvalsplan Landschapselementen

Op donderdag 11 maart 2021 werd het ‘Aanvalsplan voor Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Pieter van Geel voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord, en aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Het aanvalsplan biedt concrete handvatten voor het versterken van landschapselementen, wat bijdraagt aan de grote maatschappelijke opgaven voor klimaat, biodiversiteit, omgevingsbeleid en bossenstrategie. De ambitie is 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil deze ambitie samen met boeren en overheden en door stapeling van publieke en private middelen bereiken. Er wordt gepleit voor verankering van de doelen in het Omgevingsbeleid en voor het oprichten van een Landschapsfonds.

Bekijk het plan

Landschapselementen - foto Sandra Dobbelaar SLZ

Herstel en uitbreiding

Het Aanvalsplan gaat over kleine landschapselementen, zoals singels, bosjes, hagen, bermen, sloten en oevers. In de afgelopen eeuw is 60% van deze landschapselementen verloren gegaan. Achteruitgang van landschapselementen leidt direct tot achteruitgang van soorten. Daarom is het urgent om te werken aan herstel en uitbreiding

Landschapselementen - foto Sandra Dobbelaar SLZ