Landschapsbeheer Zeeland

Webwinkel

Muurplanten in Zeeland

Muurplanten in Zeeland

Deze 130 pagina tellende inventarisatie geeft een beeld van de ontwikkeling van muurvegetaties in de provincie Zeeland van de afgelopen 17 jaar. Naast deze ontwikkeling worden er ook suggesties gedaan voor beheer en onderhoud van de verschillende groeiplaatsen.

Product: Folders

Muurplanten staan sinds een aantal jaren nadrukkelijk in de belangstelling. In
1988 publiceerde het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij een speciaal soortenbeschermingsplan onder de titel: “Handleiding voor
de bescherming van bedreigde muurplanten”. Naar aanleiding hiervan werden in
1991 een aantal specifieke muurplantsoorten via het Besluit beschermde inheemse
plantensoorten wettelijk beschermd (zie bijlage I). Inmiddels zijn deze soorten
opgenomen in de Flora- en faunawet. De zorg en bescherming van bijzondere
planten en biotopen vallen mede onder verantwoordelijkheid van de provincies.
De provincie Zeeland heeft in 2001 de Nota soortenbeleid vastgesteld, waarin
muurplanten een onderdeel vormen. Een aantal muurplantsoorten behoren tot de
zogenaamde aandachtsoorten: soorten die karakteristiek zijn voor Zeeland en
onvoldoende profiteren van het gangbare beleid. Er worden vier soorten
muurplanten genoemd die in het actieprogramma zijn opgenomen: muurbloem,
zwartsteel, steenbreekvaren en stijf hardgras. Bij de uitvoering van dit
actieprogramma werd de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) genoemd om
de uitvoering ter hand te nemen. SLZ speelt met name een rol via voorlichting en
In 1993 werd op initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van muurplanten in
Zeeland. In 2010 werd dit onderzoek op de belangrijkste groeiplaatsen herhaald
waardoor een overzicht ontstond van de huidige situatie. Welke groeiplaatsen zijn
van belang en hoe hebben de muurvegetaties zich de afgelopen 17 jaar
ontwikkeld? Niet in de laatste plaats werd gevraagd om suggesties te geven voor
het beheer van de verschillende groeiplaatsen.
Van belang is te realiseren dat dit rapport géén volledig overzicht geeft van alle
muurplantbegroeiingen in Zeeland. Het is slechts een vergelijking van ongeveer
50 locaties die reeds in 1993 werden geïnventariseerd.
Wie interesse heeft kan een gedrukt exemplaar aanvragen bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Prijs: gratis Download

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg