Landschapsbeheer Zeeland

Ruimte voor plant en dier

Wij voeren projecten uit gericht op aanleg, inrichting en beheer van biotopen als leefgebieden voor plant en dier, projecten worden gecontinueerd en nieuwe projecten worden ontwikkeld.

Wij onderhouden hiervoor contacten met terreineigenaren en werken samen met soortenbeschermende organisaties, terreinbeheerders, regionale natuurverenigingen e.a. Ook werven wij vrijwilligers en bieden hun cursussen en excursies aan.

Meldpunt soortenbeheer

Wij zijn ook 'Meldpunt soortenbeheer'. Dit wil zeggen vraagbaak, advies, problemen signaleren, beheerders helpen om te gaan met plant en dier op hun eigendommen, beschikbaar stellen van kennis en informatie betreffende het beheer van soorten en biotopen.

Gevarieerde projecten

Onze projecten zijn gericht op de grootoorvleermuis, kerkuil, steenuil, boomkikker, kamsalamander, levendbarende hagedis, patrijs, akkerkruiden, ruige anjer, kruipend moerasscherm, bontbekplevier, noordse woelmuis, meervleermuis, muurplanten, kleine zoogdiersoorten, zwaluwsoorten, rugstreeppad, korstmossen, insecten zoals vlinders, libellen, solitaire bijen, weidevogels (de kluut en bontbekplevier) etc.

Klik hier om naar onze projecten 'Soortenbeheer' te gaan.