Landschapsbeheer Zeeland

Voor Grondeigenaren/beheerders

Boerenlandpaden

In het agrarisch gebied zijn er vaak weinig wandelmogelijkheden. Veel paden die van oorsprong aanwezig waren zijn tijdens herinrichting en verkavelingen verdwenen. Het gevolg is dat wandelaars gedwongen worden om over de steeds drukker wordende wegen te lopen. Door nu paden aan te leggen over boerenland, en eventueel in combinatie met paden over openbare grond of door natuurterreinen, willen we het boerenland weer meer toegankelijk maken.

SLZ heeft goede contacten met de agrariërs die het buitengebied in pacht of bezit hebben. Daardoor is er inmiddels ruim 169 kilometer boerenlandpad gerealiseerd!

De routes gaan zoveel mogelijk over onverhard terrein en gescheiden van ander verkeer. De paden worden, waar mogelijk, gecombineerd met landschapsversterking. Dit gebeurd door aanleg en herstel van beplanting en landschapselementen.

Vergoeding

Als er mogelijkheden zijn voor een pad dan zijn afspraken belangrijk. Daarom sluit SLZ een contract af met de eigenaar of pachter van de grond. Wij stellen dit contract in samenspraak met de eigenaar of pachter op. Dit is dus maatwerk. In het contract wordt geregeld hoe en door wie het pad wordt onderhouden, wat de vergoeding is, wat te doen bij eigendomsoverdracht, enz.

Verzekering

Voor het pad wordt een verzekering afgesloten zodat je niet aansprakelijk bent voor schade die wandelaars eventueel oplopen op jouw grond. Ook mogelijke schade aan je gewassen of vee wordt vergoed. Voor alle duidelijkheid: de bestemming van de grond wordt niet gewijzigd, voor boeren blijft deze agrarisch, dit betekent dat het je vrij staat om na de contractperiode van 7 jaar, het pad wel of niet te handhaven.

Een deel van deze boerenlandpaden wordt vergoed door de Provincie Zeeland. De rest wordt betaald uit gemeentelijke vergoedingen, door de bedrijven zelf i.v.m. “verevening” en voor een deel van de paden is een z.g. “€ 0,-“ contract afgesloten met de eigenaar/gebruiker, o.a. landgoederen en op dijken in het bezit van het Waterschap.

De taken van SLZ zijn verder:

  • Verwerken van klachten of opmerkingen
  • Beheer van de contracten en het betalen van de evt. vergoeding
  • Afhandelen schadeclaims
  • Beantwoorden van vragen van eigenaren/gebruikers.