Landschapsbeheer Zeeland

 

Advies over soorten op je erf

Gemeenten krijgen regelmatig vragen van boeren over (beschermde) vogels op hun akkers, van bewoners over rugstreeppadden in hun wijk of van mensen die een vleermuis in huis hebben.

De gemeente kan deze mensen doorverwijzen naar ons. Wij kunnen hun advies geven over hoe om te gaan met de eventuele problemen die zij signaleren en kunnen wij mogeljike oplossingen aandragen. 

Vragen?

Vragen?

Voor vragen kun je bellen of een e-mail sturen naar Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 

Voor meer informatie over de verschillende werkgroepen van planten en dieren in Zeeland kun je hier klikken.

Je gaat dan naar de overzichtspagina van alle, bij ons, bekende werkgroepen met contactpersonen die zich bezig houden met een bepaald dier of plant. 

Soorten die wel wat extra hulp kunnen gebruiken

Sommige dieren en planten gaat het voor de wind. Ze profiteren van de nieuwe natuurontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Met andere soorten gaat het minder goed.

Oudere mensen zullen uit hun jeugd bijvoorbeeld nog kunnen herinneren hoeveel zwaluwen er vroeger waren. De telefoonkabels die toen nog in de lucht hingen zaten vaak afgeladen. Ook vlinders en bijen waren overal talrijk aanwezig. In veel weilanden lagen poelen waar kikkers en salamanders heel gewoon waren. De huis- en boerenzwaluw kenden echter een sterke achteruitgang.

De oorzaken zijn divers.

Jacht in zuidelijke landen en een Sahara die elk jaar breder wordt. Maar ook in onze eigen streek is er veel veranderd. Ieder boerenerf had vroeger zijn mestvaalt waarbij er altijd veel vliegen waren. Een rijke dis voor de vogels. De veestal stond de hele dag open zodat de zwaluwen in en uit konden vliegen. Nieuwe schuren met damwandprofielen zijn minder geschikt voor zwaluwen en uilen.

Buiten de natuurgebieden is het landschap grootschaliger en eenvormiger geworden. Daarvan hebben niet alleen zwaluwen last, maar ook vleermuizen. Grote kraamkolonies huizen vaak op kerkzolders. Vandaar verspreiden de dieren zich over het landschap. Ze gebruiken daarbij lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen op dijken. Wordt zo’n rij gekapt, dan verdwijnt daarmee een jachtbiotoop, maar ook een verbindingsweg naar andere gebieden.

Wordt een kerkzolder gerestaureerd in een periode dat er vleermuizen huizen, dan kan de plek ineens ongeschikt worden. Bijensterfte deed zijn intrede en het lijkt erop dat bepaalde bestrijdingsmiddelen daarbij een rol spelen.