Landschapsbeheer Zeeland

 

Kleine bosjes

Al vanaf 2003 is Stichting Landschapsbeheer bezig met kleine bosjes. Hierbij worden bosjes van 0,5 ha tot 5 ha bekeken en zijn er al meer dan 100 beheeradviezen gemaakt. Per 1 januari 2016 passen we het project iets aan. Lees hieronder wat dit in zal houden.

Voor wie?

In principe voor iedereen (ook overheden) met een bosje. Klik hieronder voor de projectbeschrijving van het project "Kleine bosjes".

project omschrijving Kleine bosje 2017

Waarom?

Waarom?

In Zeeland komen we niet echt bossen tegen, maar kleinere bosjes juist best veel. In veel gevallen gaat het om een bosje in het kader van de landgoedregeling, ruilverkaveling of als investeringsobject. Veel eigenaren weten eigenlijk niet wat ze er mee aan moeten en onderhoud blijft achterwege.

Wat kan SLZ bieden

Wat kan SLZ bieden

Bij het kleine bosjesproject kunnen wij de eigenaar een beheeradvies aanbieden. Hierin kun je de actuele stand van zaken vinden en een advies voor het verdere onderhoud in de toekomst. Uitgangspunt is om het bos op een ecologische manier in te richten voor plant en dier.

Natuurlijk nemen we hierbij ook naar de wensen van de eigenaren mee.
Om het beheersadvies uit te werken kunnen eigenaren gebruik maken van de vrijwilligersploeg van SLZ tegen een geringe vergoeding.

Natuurwaarde bosje verhogen

Natuurwaarde bosje verhogen

Eén van de gemakkelijkste manieren om het bosje ecologische aantrekkelijker te maken is door het maken van een zogenaamde vlinderrand.
Door in een halve cirkel(vrije vorm) wat struiken en bomen weg te halen onstaat een ideale plek voor vlinders(zeker wanneer dit op het zuiden gelegen is) om o.a. op te warmen. Vele kruiden krijgen hier de kans om hier te groeien en de vlinders en solitaire bijen zullen je dankbaar zijn.

In de beheeradviezen staan vele adviezen die nuttig zijn voor de boseigenaar. Zoals; wat is toegestaan in het kader van de Boswet? Welke bomen en struiken kunnen we aanplanten of juist verwijderen. Wij adviseren om het boswerk te verdelen over een aantal jaren en kleinschalig kapbeheer toe te passen en kaalkap te vermijden.

Bomen kappen

Het kappen van bomen kan met verschillende redenen gedaan worden. Onze reden is vaak om de biodiversiteit te verhogen. De inheemse of streekeigen bomen, struiken én kruiden te stimuleren die in het desbetreffende bos thuis horen. Rekeninghouden met de variatie in leeftijdsopbouw van de beplantingen. Afhankelijk van de soortensamenstelling, leeftijd en het doel passen wij zowel zowel hoogdunning als laagdunning toe om bovenstaande te bereiken.

Bosschap opgeheven

Per 2015 is het Bosschap opgeheven. Dat heeft een aantal belangrijke gevolgen voor boseigenaren. Zo is de verplichte registratie en contributie verdwenen en zijn voor regulier bosbeheer van alle bossen en houtopstanden die onder de Boswet vallen in beginsel géén gemeentelijke vergunningen meer nodig. 

Alle eigenaren van bos- en natuurterrein van ten minste 5 hectare waren verplicht geregistreerd bij het Bosschap. Bezittingen kleiner dan 5 hectare konden vrijwillig worden geregistreerd. Het Bosschap kon verordeningen instellen. Via deze verordeningen werden boseigenaren in het verleden verplicht om maatregelen te nemen tegen schadelijke insecten zoals de Letterzetter.

Aanpassingen in de Boswet
In de Boswet was vastgelegd dat gemeenten buiten de bebouwde kom geen aanvullende regels mochten stellen aan bij het Bosschap geregistreerde bedrijven. Met het einde van het Bosschap is ook die verplichte registratie en contributie verdwenen. De wet is inmiddels zo gewijzigd dat gemeenten geen aanvullende regels meer mogen stellen aan alle bossen en houtopstanden die vallen binnen de Boswet groter dan 10 are of 20 bomen, buiten de bebouwde kom. In de praktijk betekent dit dat zowel bosbezittingen groter dan 5 hectare als bosbezittingen kleiner dan 5 hectare onder dit regime vallen. Voor regulier bosbeheer van alle bossen en houtopstanden die onder de Boswet vallen, zijn in beginsel dus géén gemeentelijke vergunningen nodig. De kapmeldings- en herplantingsplicht in het kader van de Boswet blijft onverkort van toepassing.

Meer info en nieuws via de website van:
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren