Landschapsbeheer Zeeland

 

Herstel streekeigen erven

De erven in Zeeland hebben een belangrijke functie qua natuur, landschap en cultuurhistorie. Veel erven hebben een lange historie en hebben vaak nog cultuurhistorische bebouwing. Daarnaast zorgt de beplanting voor een landschappelijke inpassing en natuurwaarde op het erf.

Doel:

Doel:

Via het project “herstel streekeigen erven” willen we de streekeigen landschapselementen op het erf herstellen. Het betreft met name hoogstamboomgaarden, poelen, knotbomen, Zeeuwse hagen en laanbomen.

Procedure:

Procedure:

Voor deelname aan het project wordt een afspraak ter plaatse gemaakt. Een medewerker van Landschapsbeheer Zeeland zal het project toelichten en kijken of uw erf in aanmerking komt voor deelname en subsidie. Het erf moet voldoende groot zijn en er dienen voldoende streekeigen landschapselementen te worden hersteld of opnieuw aangelegd. Bij de aanplantkeuze van de diverse streekeigen landschapselementen wordt de lijst van de actie “boeren planten bomen” gehanteerd.

Het is handig dat de eigenaar de wensen voor inrichting van het erf (bv waar bomen, hagen en een poel kan worden gesitueerd) op papier zet en vast een kopie maakt van een kadastrale kaart.

Plan en begeleiding:

Plan en begeleiding:

Via het project kan SLZ een uitgewerkt plan en beplantingsplan voor u op papier zetten. In dit plan is duidelijk opgenomen waar u wat kunt planten en waar desgewenst een poel kan worden gerealiseerd. In het beplantingsplan zijn de verschillende soorten bomen en struiken opgenomen, de plantafstanden en de noodzakelijke bescherming (boompalen, boomkorven bij vee enz). Daarnaast is via het project tijd gereserveerd om u te helpen bij de keuze en het bestellen van plantmateriaal, tevens is er tijd om u net voor of tijdens de aanleg te voorzien van deskundig advies.

Subsidie / kosten ervenproject 2016 en 2017:

Subsidie / kosten ervenproject 2016 en 2017:

De kosten van het opstellen van het plan en de begeleiding door medewerkers van SLZ worden grotendeels via het project vergoed. Als bijdrage in de kosten vragen we voor het opstellen van het plan/begeleiding een bijdrage van € 100,- tot € 400,-, voor zover het geen door de overheid verplicht gestelde plannen betreft.
De uitvoering van de maatregelen, zoals aanschaf van plantmaterialen zijn uiteraard volledig voor rekening van de eigenaar.

Toekomstig onderhoud en abonnement:

SLZ zet zich in voor het onderhoud van de diverse landschapselementen in Zeeland. Voor de vele herstelde erven willen we in de loop van 2017 een ervenabonnement aanbieden. In het abonnement is naast advies waarschijnlijk ook eenvoudig onderhoudswerk opgenomen. Als u deelneemt aan het ervenproject wordt u automatisch benaderd voor een ervenabonnement.

Zelf onderhoud plegen

Zelf onderhoud plegen

We geven regelmatig diverse cursussen zoals 'Hoogstamfruitbomen snoeien voor beginners'. Kijk in de agenda wanneer de volgende cursus gepland staat.

Ook hebben we instructiefilmpjes gemaakt, waarin Jaap en Lex je uitleggen hoe je het moet doen. Klik hier om naar de filmpjes te gaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland

- Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling