Landschapsbeheer Zeeland

Bestuur

Het bestuur van SLZ bestaat uit zeven natuurlijke personen, die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk:

  • voldoende binding hebben met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties;
  • voldoende kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken;
  • zoveel mogelijk de diverse provinciale regio’s vertegenwoordigen.

(René) L.J. Verhulst

     voorzitter

(Rinus) M.A. van ‘t Westeinde

     vice-voorzitter   sector: landbouw

(Jo) J. Timmers

     secretaris    sector: natuur

(René) R. Ruisaard

     penningmeester

(Thomas) T. Collette

     lid    sector: vrijwilligers

(Mieke) J. Bierens

     lid    sector: particuliere erfeigenaren

(Ria) R. Geluk

     lid    sector: cultuurhistorie
 

Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Aan bestuurders en gewezen bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Bestuurders ontvangen wel een vergoeding voor onkosten. Beloning personeel: Volgens cao Bos en Natuur - ondernemingsdeel 'de landschappen' wordt toegepast.

Bestuur

Het bestuur van SLZ bestaat uit zeven natuurlijke personen, die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk:

  • voldoende binding hebben met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties;
  • voldoende kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken;
  • zoveel mogelijk de diverse provinciale regio’s vertegenwoordigen

Zittingsduur

De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar, bestuursleden kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. Het opgestelde rooster van aftreden is zodanig ingericht dat continuïteit in het bestuur gegarandeerd is.

Aandachtsgebieden

Elke bestuurder heeft een eigen aandachtsgebied (zoals representatie, personeelszaken, financiën, cultuurhistorie, landbouw, overheden, vrijwilligerswerk).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en het beleidsplan, werkplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag vaststelt. Het bestuur ziet er op toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gerealiseerd binnen de vastgestelde financiële kaders. De directeur zorgt voor het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur.