Landschapsbeheer Zeeland

21 maart 2017
 

Wilde bijen helpen fruittelers in de gemeenten Borsele en Veere

Wilde bijen helpen fruittelers in de gemeenten Borsele en Veere

Meer bijen betekent een grotere kans op een betere bestuiving. Een betere bestuiving van fruitbomen geeft een hogere opbrengst voor fruittelers. Daarom werken fruittelers en natuur- en landschapsorganisaties in Nederland en België samen aan het project “Meer natuur voor pittig fruit”. De uitvoering van het Zeeuwse deel (gemeenten Borsele en Veere) wordt begeleid door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Met Europese subsidie is het mogelijk maatregelen te nemen die de wilde bijenstand vergroot.

Voor fruittelers:

Geselecteerde fruittelers kunnen subsidie krijgen op maatregelen die de stand van de wilde bijen verbetert. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het ophangen van nestblokken, inzaaien van kruidenranden en aanplant van bloemdragende inheemse struiken.

Voor particulieren in het buitengebied van Borsele:

Op beperkte schaal kunnen ook particulieren in de omgeving van professionele boomgaarden in Borsele meedoen in het project. In dit geval gaat het voornamelijk om landschapsversterkende aanplant van bomen, struiken en bloemenranden welke nut hebben voor wilde bijen.

In de gemeente Veere is het voor particulieren niet mogelijk om mee te doen. Totaal kunnen er 4 fruittelers meedoen binnen de gemeente Veere.

Aanmelden en meer informatie:

Geïnteresseerde fruittelers (Borsele en Veere) en particulieren (alleen in Borsele) met een terrein van minimaal 1000m2 kunnen vóór 1 mei 2017 contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland; info@landschapsbeheerzeeland.nl of tel. 0113-23 09 36.

Werkwijze

Uit de Borselse aanmeldingen worden allereerst de erven/terreinen en fruitteeltbedrijven gekozen die binnen het voorkeursgebied liggen. De geselecteerde bedrijven en erven in Borsele en de aangemelde bedrijven uit Veere worden door een medewerker van SLZ bezocht. Als blijkt dat de locatie geschikt is en de eigenaar is bereid de maatregelen uit te voeren dan wordt hiervoor een plan uitgewerkt. (Eventuele aanplant zal pas eind dit jaar plaats vinden). Er is een maximum aantal deelnemers en men moet aan enkele eisen voldoen: zo moet een fruitteler minimaal 30 nestblokken in de boomgaard ophangen.

Verder kan er gekozen worden uit aanplant van hagen, aanleg van nestheuvels, inzaai van bloemenveldjes en andere maatregelen.

Voor de particulieren uit Borsele is het aantal gesubsidieerde mogelijkheden veel beperkter. Voordeel is wel dat men gratis advies krijgt om het erf landschappelijk te versterken, waarbij een plan wordt gemaakt voor de wijze waarop dit het beste gedaan kan worden.

Van dit project profiteren niet alleen de fruitteelt en de wilde bijen, maar het landschap wordt ook weer mooier, en daarvan kan iedereen profiteren!

Voedselbron

Aanplant van bloeiende struiken zorgt voor een voedselbron buiten de hoofdbloeitijd van fruitbomen. Hierdoor kunnen bijen over een langere periode nectar en stuifmeel vinden. Ook inzaaien van bloemranden en –velden met speciaal geselecteerde, voor bijen nuttige zaadmengsels, is niet alleen goed voor de bijenstand, maar verrijkt het landschap ook.

Het roodgatje bijvoorbeeld, foerageert op wilgen, schermbloemigen en vele andere planten. Aanplant van vroegbloeiende wilgen en inzaai van veldjes met geschikte kruiden zorgt ervoor dat deze bijensoort over een lange periode voldoende voedsel kan vinden. Ook voor nestgelegenheid moet gezorgd worden. Het roodgatje heeft zanderige grond nodig om nestgangen in te graven. Een berg zand of zavel op het erf kan daarom al een heel verschil uitmaken. Voordeel van wilde bijen is ook dat vele soorten nog actief zijn als de temperaturen lager zijn en de lucht bewolkt is. Honingbijen laten het dan echter afweten.

Financiering:

Dit project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. De gemeenten Borsele en Veere dragen ook bij in de kosten.

Projecten