Landschapsbeheer Zeeland

Samenwerken

Waar het kan proberen wij samen te werken met diverse instanties, overheden, verenigingen, grondeigenaren, etc. Kortom iedereen die bij het project betrokken is.
Hieronder enkele voorbeelden:

Regionaal Landschap Meetjesland

Regionaal Landschap Meetjesland

Regionaal Landschap Meetjesland is een Landschapsbeheersorganisatie in Vlaanderen, BelgiĆ«. Zij willen "een draagvlak bekomen inzake natuurbehoud" in het Meetjesland. Een draagvlak bekom je door mensen te informeren, sensibiliseren, laten waarderen van hun Meetjesland, hun streek. Door positieve en zichtbare acties op het terrein waar de mensen bij betrokken zijn.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 9000 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  

SCEZ

SCEZ

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ - is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij duiden zij erfgoed en maken ze erfgoed beleefbaar. 

Dienst Landelijk Gebied

Dienst Landelijk Gebied

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Al meer dan 75 jaar dragen zij bij aan het realiseren van samenhang en ontwikkeling in het landelijk gebied. 

IVN

IVN

IVN Natuur- en milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. 

Boerderijenstichting Zeeland

Boerderijenstichting Zeeland

De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met de toekomst van de Zeeuwse boerderijen en instandhouding van de karakteristieke bebouwing.  

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. 

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor natuur en voor mensen. In opdracht van de rijksoverheid beheren ze 260.000 hectare natuur. Ze kiezen voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat ze niet alleen aandacht hebben voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden.  

Projecten